Let op: Vanwege de herfstvakantie is de helpdesk gesloten van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

In een sociaal veilige school hoort iedereen erbij. Discriminatie staat haaks op die gedachte. Het SCP-rapport Ervaren discriminatie II laat echter zien dat de omvang en vorm van ervaren discriminatie in het onderwijs reden tot zorg is. De mate van ervaren discriminatie is hier in 2018 het hoogst in vergelijking met andere maatschappelijke terreinen waar gemeten is. Het onderzoek richt zich op inwoners van Nederland vanaf 15 jaar.

Stijging van discriminatie in het onderwijs

In 2013 had 8% van alle studenten en scholieren een ervaring met discriminatie in het onderwijs. In 2018 is dat gestegen naar 15%. Leerlingen geven aan dat ze meer negatieve gebeurtenissen meemaken. Het gaat dan om pesten, uitschelden, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij interpreteren deze gebeurtenissen vaker als discriminatie.

Het zijn met name studenten met een migratieachtergrond en LHB-scholieren die hoge ervaringscijfers rapporteren. De meest ervaren gronden voor discriminatie – bij alle doelgroepen – zijn leeftijd en geslacht. Het valt op dat ook autochtone leerlingen en studenten aangeven dat ze meer discriminatie ervaren.

Houding van de docent

De houding van de docent blijkt overigens net zo belangrijk te zijn in situaties van ervaren discriminatie als gedrag van peers. Zo wordt 8% uitgescholden en gepest door peers en voelt 7% zich onvriendelijk behandeld door docent of begeleider.

De gevolgen voor het onderwijs

De gevolgen van discriminatie zijn groot. Studenten en scholieren stoppen met hun opleiding of volgen een opleiding onder hun niveau. Ook is sprake van gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid.

De volgende voorbeelden en cijfers in het domein onderwijs zijn illustratief en herkenbaar:

  • Ca. 54% van de LHB leerlingen heeft zich gediscrimineerd gevoeld, bij heteroseksuele leerlingen is dit 27%.
  • Vrouwelijke studenten en leerlingen met een beperking geven aan dat ze meer discriminatie ervaren dan mannen of leerlingen zonder beperking.
  • Meer dan 50% van de Turks-, Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse studenten en scholieren voelen zich gediscrimineerd.
  • Zo’n 10% van de leerlingen geeft aan een te lage beoordeling te hebben gekregen. En 5% van alle stagezoekenden heeft moeite om een stageplek te vinden. In alle deze gevallen wordt dit geïnterpreteerd als discriminatie.
  •  Zo’n 2 á 3% van alle scholieren en studenten is gestopt met hun opleiding als gevolg van discriminatie. Bij LHB-ers is dit 8%.
  • Een overgroot deel, te weten 83% van de scholieren en studenten die een ervaring van discriminatie meemaakt meldt dit nergens. Mocht er wel gemeld worden, dan gebeurt dit alleen binnen de onderwijsinstelling zelf.

Ondersteuning door School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het tegengaan van discriminatie. Dit doen wij door het geven van informatie en trainingen zoals:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school