Adviespunt
Winkelwagen

Dinsdag 26 februari 2019 kwam in het nieuws dat een “leerkracht geschorst is” na het beledigen van de profeet Mohammed. Zonder verder in te gaan op dit specifieke geval, biedt Stichting School & Veiligheid informatie voor schoolleiding en docenten over hoe om te gaan met lastige gesprekken in de klas.

Kennisoverdracht en pedagogisch handelen

Leraren hebben beslist geen eenvoudige taak: kennisoverdracht en pedagogisch handelen op de juiste momenten inzetten. Hoe kun je als leraar de regie houden en omgaan met tegenstellingen en botsende waarden?

Leraren hebben het bij die taak vooral nodig dat ze zich gesteund voelen in die taak, dat hierover actieve afstemming is tussen leraren en schoolleiding. Gedurende het hele schooljaar en niet alleen naar aanleiding van een incident.

Het gesprek in de klas

Tegelijkertijd zijn dit soort incidenten vaak goede haakjes om over onderwerpen – waarover de meningen uiteenlopen – het gesprek met elkaar aan te gaan: in de lerarenkamer, met de schoolleiding, met leerlingen.

Belangrijk is dat leraren vertrouwen en gereedschap hebben waarmee ze op een professionele manier spanningen in de klas kunnen hanteren zodat een goed gesprek op gang komt. Juist in de spanningen liggen lessen verborgen voor jongeren als het gaat om werken aan kritisch denkvermogen, respect hebben voor diversiteit, ontwikkelen van positieve gedeelde groepsidentiteit en weerbaarheid van kwetsbare groepen.

Producten en trainingsaanbod School & Veiligheid

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Stichting School & Veiligheid een uitgebreid trainingsaanbod ontwikkeld. Dit aanbod biedt scholen handvatten bij het voeren van de dialoog binnen docententeams én met leerlingen over lastige maatschappelijke thema’s en onderwerpen. Daarbij werken wij aan een stevige positie van docenten in een klas en waardoor docenten zich minder kwetsbaar voelen. Lees meer over de trainingsaanbod Van Zij naar Wij.


Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school