Helpdesk
Winkelwagen

Hebben we verschillende verwachtingen van jongens en meiden? Kunnen leerlingen veilig zichzelf zijn? Hebben ze de vrijheid om eigen keuzes te maken? Als School & Veiligheid onderzochten we hoe gewerkt kan worden aan meer gendergelijkheid in het po, vo en mbo.

 

We deden dit onderzoek met steun van het ministerie van OCW, directie Emancipatiezaken. Het doel: meer gendergelijkheid in de samenleving. In de verkenning brachten we in kaart welke normen er in het onderwijs zijn ten aanzien van gender in onze cultuur, en welke invloed die hebben op sociale veiligheid, keuzevrijheid en kansengelijkheid. En we onderzochten welke interventies, acties en uitkomsten concreet nodig zijn voor verdere bewustwording. Hiertoe hebben we in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met onderwijsprofessionals uit het po, vo en mbo over hun ervaringen en behoeftes. Onder meer over vragen als:

Op welke manier kijk jij naar jongens en meiden in jouw klas?

Merk je wel eens dat je andere verwachtingen hebt ten aanzien van jongens en meiden?

Maak je onderscheid in hoe je de leerlingen of studenten aanspreekt?

Krijgt iedereen hetzelfde advies?

Laat iedereen hetzelfde gedrag zien?

We vroegen hen: Zou er iets moeten veranderen? Waarom wel of niet? Zo ja: wat dan? De uitkomsten van onze verkenning worden binnenkort gepubliceerd.

 

Wat ging vooraf?

In 2020 zijn we gestart met een brede verkenning naar de plek van jongens en meiden in het onderwijs. Aandacht voor sociale veiligheid was hier onderdeel van. Dit resulteerde in onze goed gewaardeerde conferentie Genderwijs op 14 oktober 2020.

De conferentie Genderwijs kun je op deze pagina terugkijken. Daar vind je ook inzichten en aanbevelingen waarmee je aan de slag kunt in de klas.

Normen en verwachtingen rondom gender blijken een rol te spelen in sociale veiligheid, door de hele schoolloopbaan heen. Heersende gendernormen die bijdragen aan genderongelijkheid roepen onveilige situaties op. Bijvoorbeeld als het gaat om seksuele intimidatie. Maar ook wanneer kinderen en jongeren buiten de gendernormen vallen – dus niet voldoen aan wat in hun omgeving voor hun gender als ‘normaal’ wordt beschouwd – kunnen ze mikpunt worden van pestgedrag, agressie en geweld. Kortom: gendernormen kunnen leiden tot onveiligheid, tot beperking in de keuzevrijheid en tot ongelijke kansen.

Rapport Onderwijsraad

In dezelfde periode lanceerde de Onderwijsraad het verkenningsrapport over sekseverschillen in het onderwijs. Hierin verklaart de raad de verschillen in loopbaan tussen jongens en meiden. Uit dit rapport blijkt dat deze vooral samenhangen met bewuste en onbewuste denkbeelden over gender. Bijvoorbeeld over waar jongens en meiden goed in zijn en over beroepen die bij hen passen. Deze denkbeelden kom je overal tegen, ook in het onderwijs: zoals in lesmateriaal, in verwachtingen en gedrag van leraren, in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Volgens de Onderwijsraad heeft het onderwijs een taak in het verkleinen van de verschillen tussen jongens en meiden in hun loopbanen in school en beroep.

 

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school