Hoe voldoe ik aan de wettelijke plicht tot monitoring?

afbeelding monitoring

Het is belangrijk dat de school weet hoe het gesteld is met de sociale veiligheid. Alleen dan is het mogelijk om goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren. Daarom verplicht de wet Veiligheid op school scholen om de sociale veiligheid te monitoren. De inspectie ziet hierop toe. Maar wat betekent dat in de praktijk?

 • Kies voor een betrouwbaar instrument

  Een betrouwbaar meetinstrument is een eerste vereiste voor het goed monitoren van de sociale veiligheid. Het moet inzicht geven in de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Het moet een valide, gestandaardiseerd instrument zijn, Een simpele vragenlijst voldoet dus niet.

 • De keuze is aan de school zelf

  Het is aan de school zelf om een instrument te kiezen dat het beste past bij de schoolsituatie. Dat instrument moet voldoen aan de wettelijke eisen. De school kan bij de leverancier informeren of deze een verantwoordingsdocument heeft waaruit dit blijkt. De inspectie en/of Stichting School & Veiligheid geven dus geen keurmerk.

 • Monitor het veiligheidsgevoel ieder schooljaar

  Op basis van de gegevens uit de monitor wordt het gevoerde veiligheidsbeleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarom wordt de monitor ieder (school)jaar afgenomen. De uitkomst moet een representatief beeld geven van de sociale veiligheid binnen de school.

 • De inspectie heeft inzage

  Om toezicht te houden op de sociale veiligheid binnen de school, heeft de inspectie inzage in de uitkomsten van de monitor. Het gaat daarbij om de grote lijn, niet om specifieke gevallen of personen. Veel leveranciers bieden de mogelijkheid om de gegevens automatisch met de inspectie te delen.

 • De inspectie houdt toezicht

  De inspectie controleert of scholen voldoen aan de wettelijke verplichting rondom monitoring. Van de school wordt verwacht dat deze actie onderneemt als de uitkomsten van de monitor daar aanleiding toe geven. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, zal de inspectie hierover het gesprek aangaan.


Meer informatie

Sectoren
po vo
Thema's
wetten en regels
Doelgroep
schoolleider