Welke taken en functies op het gebied van sociale veiligheid zijn er?

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers op basis van de onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbowetgeving. De onderstaande functies en taken vloeien daaruit voort.

 

 • Aandachtsfunctionaris
  Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Dit is dus niet verplicht. Op veel scholen is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris.
 • Aanspreekpunt pesten
  Vanuit de wettelijke zorgplicht veiligheid op school zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht binnen hun school iemand te laten fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. U bent vrij in het beleggen van deze taak bij een persoon en hoeft dus geen nieuwe functie te creëren. U moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.
 • Coördineren anti-pestbeleid
  Vanuit de wettelijke zorgplicht veiligheid op school zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht binnen hun school iemand te belasten met de taak van het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten.
  U bent vrij in het beleggen van deze taak bij een persoon en hoeft geen nieuwe functie te creëren. U moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.
 • Preventiemedewerker
  U bent vanuit de Arbowet verplicht om tenminste één werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen. Deze preventiemedewerker houdt zich bezig met preventie-activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en van leerlingen.
 • Vertrouwenspersoon
  In het mbo is vanuit de cao het aanstellen van en vertrouwenspersoon verplicht. Voor het primair en voortgezet onderwijs is een klachtenregeling verplicht. Daarin staat meestal de vertrouwenspersoon genoemd.

 


Meer informatie

Sectoren
mbo po vo
Thema's
veiligheidsbeleid wetten en regels
Doelgroep
schoolbestuur schoolleider