Adviespunt

Op 14 februari 2023 werd De Werkagenda MBO ‘Samen werken aan talent’ 2023/2027 door de rijksoverheid gepubliceerd. De ambities en doelstellingen voor de komende jaren worden hierin vastgelegd. Vanuit onze expertise op sociale veiligheid, kunnen wij ondersteunen op twee van deze doelstellingen. Een van de doelstellingen is om het studenten-welzijn te verbeteren en de (integrale) veiligheid op scholen en leerbedrijven te versterken en de inclusie te vergroten (Doelstelling 1.2). Daarnaast is het uitbannen van stagediscriminatie een belangrijk speerpunt (Doelstelling 2.2). Ter bevordering van dit laatste is door de betrokken partijen tevens het Stagepact MBO 2023-2027 getekend.

Doelstelling 1.2: Werken aan inclusie in het mbo

Het streven naar inclusie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is van cruciaal belang voor het waarborgen van sociale veiligheid op school. Een inclusieve leeromgeving bevordert een positieve sfeer waarin studenten zich veilig voelen om zichzelf te zijn zonder angst voor discriminatie, pesten of uitsluiting.

We vergroten begrip en verminderen vooroordelen door bewustwording te creëren omtrent verschillende culturen, achtergronden, genders en levensstijlen. Door diversiteit te omarmen en te vieren, kunnen studenten hun unieke perspectieven delen en van elkaar leren. Dit creëert een atmosfeer van wederzijds respect en begrip, wat essentieel is voor een gezonde sociale dynamiek.

Het bevorderen van inclusie in het mbo zorgt ervoor dat alle studenten gelijke kansen krijgen om te leren en te groeien, ongeacht hun achtergrond of beperkingen. Een passende ondersteuning en aanpassingen bieden aan studenten met verschillende behoeften is essentieel om ervoor te zorgen dat zij dezelfde mogelijkheden hebben als hun medestudenten. Dit vermindert gevoelens van uitsluiting en vergroot de betrokkenheid van studenten bij het leerproces.

Inclusief onderwijs in het mbo bereidt studenten tevens voor op de realiteit van de diverse arbeidsmarkt. Werkplekken worden steeds diverser en het vermogen om effectief samen te werken met mensen van verschillende achtergronden wordt steeds belangrijker. Door inclusie te bevorderen in het mbo, worden studenten voorbereid op de uitdagingen en kansen die ze in hun toekomstige loopbaan tegenkomen.

Maar waar begin je? In de publicatie ‘Aan de Slag met Inclusie’ vind je meer informatie over het creëren van een veilig klimaat op school, vanuit een pedagogische visie.

  • Inspiratie op doen over inclusie in het mbo?
  • Bij het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie kunnen mbo-onderwijsprofessionals terecht voor advies, kennis en praktijkvoorbeelden over gelijke kansen, diversiteit en inclusie.
  • Lees hier meer over wat school & veiligheid doet in de alliantie ‘Worden Wie Je Bent’Als mensen hebben we (vaak onbewust) ideeën en verwachtingen over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Dit is van grote invloed op de keuzes en het succes van meiden én jongens in hun loopbaan, samen met de onveiligheid die er heerst om van deze ideeën en verwachtingen af te wijken. Daarom werken we de komende vijf jaar in de Alliantie ‘Worden Wie Je Bent’ aan het ondersteunen van po-scholen, vo- scholen, én mbo-opleidingen in het verbeteren van de veiligheid (ongeacht gender) en het vergroten van de inclusie in diverse opleidingen. Projectpagina: https://www.schoolenveiligheid.nl/project/worden-wie-je-bent/

Doelstelling 2.2: Handen in één tegen stagediscriminatie

De stage is een belangrijk onderdeel van de beroepsvorming van de student. Studenten hebben echter een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarom is het de taak van de school om hen te ondersteunen bij of het faciliteren van een passende stage, waar zij de kans krijgen om zich (veilig) te ontwikkelen tot beroepsprofessional. De Rijksoverheid heeft een Toolbox en Checklist gepubliceerd om mbo-Instellingen te ondersteunen bij het tegengaan van stagediscriminatie.

Het is ieder geval belangrijk dat de school:

  • Toeziet op de kwaliteit van de stagebedrijven. Dit is een preventieve activiteit;
  • Bij (vermoeden van) ongelijke behandeling van studenten meteen ingrijpt;
  • Zorgt dat docenten in gesprek gaan over stagediscriminatie met hun studenten. Daarin bespreken zij tevens waar studenten op school en de stageplek terecht kunnen als dit gebeurt. Denk aan de vertrouwenspersoon van de school of het stagebedrijf of de stage coördinatorMeer lezen over je dit aan kunt pakken? Kijk hier. Meer leren over stagediscriminatie? E-learning bij sommige andere instellingen. Ook kun je studenten wijzen op het meldpunt stagediscriminatie.

Tip: Omdat de stagiaire werknemer is van een organisatie, kan de stagiaire formeel terecht bij de vertrouwenspersoon van de organisatie. In de praktijk zie je echter vaak dat studenten zich veiliger voelen om ongewenst gedrag aan te kaarten bij een vertrouwd persoon die ze kennen vanuit de opleiding, zoals hun studieloopbaanbegeleider. Houd daarom rekening met een verschil tussen de formeel vastgelegde procedures en de laagdrempelige routes die studenten mogelijk kiezen bij het melden van onveiligheid (bijv. stagediscriminatie). Informeer studenten dus ook over deze mogelijkheid. Hiermee verlaag je de drempel en vergroot je de meldingsbereidheid van studenten om onveiligheid op stage aan te kaarten. Denk bij onveiligheid overigens niet alleen aan stagediscriminatie, maar ook aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of pesten.

Meer lezen over veiligheid op stage? Kijk eens in onze kennisbank.

Lees meer

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.