Helpdesk
Winkelwagen

Omgaan met seksualiteit

po vo mbo

Over seksualiteit en gender in het mbo

Seksueel integer gedrag is nodig voor een veilige school. Daarin kunnen studenten zichzelf zijn en ontwikkelen, ook op het gebied van seksualiteit en gender. Onderwijspersoneel heeft hierin een voorbeeldfunctie. Dit vraagt om seksuele integriteit in beleid en de dagelijkse praktijk.

Seksualiteit en gender: kansen en risico’s op school

Jongeren volgen een opleiding in het mbo om een beroep te leren. Maar op school en bij stageplekken ontmoeten studenten ook leeftijdsgenoten en leggen ze nieuwe contacten. Het onderwijs is daardoor onderdeel van het leren respectvol ‘omgaan met elkaar’ en van de zoektocht van iedere student naar de eigen seksuele identiteit en -voorkeur.

Situaties gerelateerd aan seksualiteit en gender kom je op allerlei manieren tegen in het schoolgebouw, in de klas en bij stage instellingen. Studenten zijn er veel mee bezig, ten opzichte van po en vo neemt de seksuele activiteit in het mbo toe. Ben je werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan herken je vast situaties in de voorbeelden hieronder:

Verliefde stelletjes die zoenen in het schoolgebouw.
Uitgesproken macho- of meisjesgedrag.
Seksueel getinte opmerkingen richting medestudenten of docenten.

De schoolsetting biedt een kans om te leren ‘wat kan wel en wat mag niet’ en hoe seksualiteit zich verhoudt tot de toekomstige beroepspraktijk. Ook kunnen er momenten (en incidenten) van onveiligheid ontstaan. Dat beperkt zich niet tot de lessen burgerschap. Voor een sociaal veilig klimaat heb je aandacht nodig voor zowel de mooie als de onveilige momenten die zich aandienen. En dit vraagt om seksuele integriteit.

Positieve of negatieve opmerkingen over uiterlijk.
Te pas en te onpas schelden met ‘homo’.
Veel met elkaar in contact zijn op sociale media.
Studenten die te dicht in je buurt komen staan.

Seksuele integriteit betekent…

Het creëren van een open en veilig klimaat vraagt om werken aan seksuele integriteit: ‘Bewust en respectvol en verantwoordelijk omgaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen’. Het gaat over een integere houding en handelen richting elkaar. Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij de school: onderwijsprofessionals, studenten en ook stagebedrijven en cliënten.

Seksuele integriteit vraagt om:
  • heldere afspraken;
  • pedagogisch vakmanschap van docenten (docenten die reflecteren, integer gedrag ondersteunen en goed voorbeeldgedrag tonen);
  • snel en passend reageren wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag zich (vermoedelijk) voordoet;
  • na seksueel grensoverschrijdend gedrag het herstellen van de veiligheid en zoveel mogelijk beperken van eventuele schade;
  • effectieve methodes seksuele vorming voor alle studenten.

Heb je op school te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag of twijfel je daarover? Kijk dan bij het thema ‘Seksuele grensoverschrijding (mbo)’ of bel met onze helpdesk.

Integriteit is ook: omgaan met diversiteit

Leren omgaan met verschil in seksuele oriëntatie en intieme relatievormen.
Jezelf durven uiten via kleding en gedrag.

Respect voor ieder ander is niet vanzelfsprekend. Het is niet altijd gemakkelijk om bepaald gedrag, bepaalde gewoontes of bepaalde relaties te accepteren en te respecteren. Maar de meeste mbo-scholen hebben een realiteit van verschillende culturen, achtergronden en opleidingen onder één dak; dit geeft een gouden kans om studenten van elkaar te laten leren. Want daar waar meningen schuren, valt veel te bespreken en te leren.

Wil je jouw team bijscholen over het veilig voeren van het gesprek over maatschappelijk gevoelige thema’s? Kijk dan bij de gratis training ‘Dialoog onder druk’.

Lees verder over gender- en seksuele diversiteit op de uitgebreide website met direct toepasbare materialen ‘Gay&School’.

Burgerschap

Seksualiteit en gender is niet slechts een privézaak, maar overal aanwezig: op straat, in de sport, online, in de media en op school. Daarom is aandacht voor seksualiteit ook onderdeel van het burgerschapsdossier. Het thema valt onder drie van de vier dimensies (domeinen): de dimensie vitaal burgerschap (preventie van soa’s en zwangerschap), de sociaal-maatschappelijke dimensie en de politiek-juridische dimensie (bij beiden gaat het over het omgaan met gender- en seksuele diversiteit). Het respecteren en naleven van de seksuele rechten van mensen in de samenleving kan zo op verschillende manieren tijdens de opleiding aan bod komen.

Lees verder over dit thema op de website van het Kennispunt MBO Burgerschap

Werken aan seksuele integriteit omdat..

Moet je je collega’s nog uitleggen waarom je wil werken aan seksuele integriteit? Wij helpen je een handje:

  • Omdat seksualiteit en gender onderdeel zijn van de dagelijkse omgang met elkaar. Als hiermee integer wordt omgegaan, voelt iedereen zich veiliger en durft meer zichzelf te zijn.
  • Omdat integer omgaan met je eigen en andermans seksualiteit en gender een belangrijke vaardigheid is voor het volwassen en professionele leven.
  • Omdat een open, veilig en seksueel integer schoolklimaat preventief werkt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van studenten en onderwijspersoneel.
  • Omdat dit het welzijn van leerlingen bevordert. Wanneer er sprake is van grensoverschrijding of misbruik, zullen zij dit eerder bespreekbaar durven maken.

Kortom, werken aan seksuele integriteit is een noodzaak voor een veilige school en voor de toekomst van studenten.

Was deze info nuttig?

Creëer een sociaal veilige sfeer op school