Helpdesk
Winkelwagen

Vertrouwenswerk

po vo mbo

Over vertrouwenswerk (po)

Sinds de komst van de Kwaliteitswet (1988) fungeer jij als vertrouwenspersoon op school als eerste aanspreekpunt voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie op school. Je positie op school wordt steeds belangrijker.

Naast het begeleiden van klagers, word je als vertrouwenspersoon ook geacht om gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen te geven aan je directeur en je bevoegd gezag. Ook wordt ervan uitgegaan dat jij preventieve maatregelen kunt initiëren om ongewenste situaties te voorkomen of ter voorkoming van herhalingen van ongewenst gedrag. Zo krijg jij een spilfunctie als het om sociale veiligheid gaat.

Aanspreekpunt voor pesten

Daarnaast heeft de politieke aandacht voor pesten geresulteerd in een wetsaanpassing van de ‘Wet sociale veiligheid in het onderwijs’ (2015). De in de wet genoemde taak ‘aanspreekpunt voor pesten’ hoort van oudsher bij jouw taak als vertrouwenspersoon. Deze wetsaanpassing kan je positie binnen de school versterken. De klachtenregeling van je school beschrijft de formele klachtenprocedure. De grootste winst zit er echter in dat jij als vertrouwenspersoon mensen met klachten in het voortraject begeleidt, de zogenaamde informele klachtenprocedure. Jouw opvang en begeleiding is zeer belangrijk. Het kan de weg effenen naar een laagdrempelige klachtoplossing waar zowel de klager als de school baat bij hebben.

Twee interne, één externe

Gezien dat bij jou als vertrouwenspersoon zowel leerlingen, ouders als schoolpersoneel aankloppen, raden we aan om op school twee interne én minimaal één externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Zo kunnen klagers een keuze maken bij wie en waar hun probleem neerleggen. Voor de één voelt juist de laagdrempeligheid binnen de school veilig, de ander voelt juist de afstand tot de school.

Spilfunctie

Ondanks dat je primaire taak het eerste aanspreekpunt en begeleider zijn voor de klager over ongewenst gedrag is, zien we in de praktijk dat leerlingen vaak bij je aankloppen bij allerlei problemen en klachten. Daarom zou de school jou als vertrouwenspersoon de spilfunctie kunnen geven om eerste aanspreekpunt te zijn voor alle problemen en klachten. Hiermee wordt je plek als vertrouwenspersoon een laagdrempelige, vertrouwelijke basisvoorziening in de school, waarbij je de ene klager professioneel begeleid in de klachtenprocedure en de andere verwijs je door en draag je over aan de juiste begeleider op school, waar het probleem hoort.


 

Was deze info nuttig?

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aan…

Posters vertrouwenspersoon en aanspreekpunt pesten

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Op deze downloadbare posters kun je de foto en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt pesten toevoegen. Vervolgens kun je de poster printen en in de school ophangen.

Was deze info nuttig?

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Geheimhouding in het vertrouwenswerk

povoVertrouwenswerk

Geheimhouding is een lastige kwestie in het vertrouwenswerk. Vaak wordt door klagers vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon verward met geheimhouding. Wanneer geldt geheimhoudingsplicht en wanneer niet?

Meldcode en Meldplicht

povomboPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Wanneer geldt de Meldcode en wanneer de Meldplicht? En wat zijn de verschillen? Wij lichten het toe. Je kunt ook de folder downloaden met duidelijke uitleg.

Omgaan met klachten op school

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Ouders, leerlingen en personeel hebben het recht om te klagen. Dit klachtrecht is zelfs wettelijk vastgelegd (Kwaliteitswet 1998). Wat houdt dit in?

Was deze info nuttig?

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Handreiking opstellen en actualiseren klachtenregeling

povoVertrouwenswerk

Handreiking van Stichting School & Veiligheid voor het opstellen of herziening van de (interne) klachtenregeling. Bijgesteld in 2019.

Klachten, registratie en privacy

povoVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Artikel over wat de vertrouwenspersoon wel en niet mag registreren bij klachten met het oog op de privacy van de betrokkenen.

Geheimhouding in het vertrouwenswerk

povoVertrouwenswerk

Geheimhouding is een lastige kwestie in het vertrouwenswerk. Vaak wordt door klagers vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon verward met geheimhouding. Wanneer geldt geheimhoudingsplicht en wanneer niet?

Was deze info nuttig?

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Handreiking voor vertrouwenspersonen

povomboVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Deze Handreiking voor vertrouwenspersonen is een praktisch naslagwerk bij het uitvoeren van de meest voorkomende werkzaamheden.

Jaarverslag vertrouwenswerk; een voorbeeld

povoVeiligheidsbeleid

Vertrouwenspersonen in het onderwijs brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bevoegd gezag. School & Veiligheid heeft een voorbeeld gemaakt dat je kunt downloaden. Dit word-bestand kun je vervolgens naar wens aanpassen.

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aan…

Was deze info nuttig?

Wet- en regelgeving

Kwaliteitswet: klachtrecht

Leerlingen (vanaf 12 jaar), hun ouders en het onderwijspersoneel hebben het recht om te klagen over maatregelen, nalatigheid en gedrag. Dit is sinds 1988 geregeld in de Wet op het primair onderwijs en op het voortgezet onderwijs.
Het klachtrecht was bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het wordt daarom ook wel de Kwaliteitswet genoemd.
Scholen hebben met de komst van de Kwaliteitswet de verplichting om:

  • te voorzien in een klachtenregeling en klachtencommissie waar klagers met hun klachten terecht kunnen;
  • in de schoolgids te melden waar leerlingen, ouders en personeel terecht kunnen met hun klacht.

Was deze info nuttig?

Creëer een sociaal veilige sfeer op school