Adviespunt

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. De verplichtingen staan vermeld in onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbowetgeving. Dit artikel, speciaal voor schoolbestuurders en -leiders, bied een overzicht van de functies en taken die daaruit voortvloeien.

Taken en functies op het gebied van sociale veiligheid

Aandachtsfunctionaris

Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De Wet Meldcode adviseert een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Dit is dus niet verplicht. Op veel scholen is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht.

De aandachtsfunctionaris zorgt voor de uitvoering van de meldcode. Daarnaast coördineert hij het proces rondom signaleren en verwijzen. Tot slot coördineert hij het zorgproces rondom de leerling en het gezin.

Aanspreekpunt pesten

Vanuit de wet Veiligheid op school zijn scholen verplicht iemand te laten fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden, als zij willen praten over een situatie of vragen hebben.

Ook ouders en collega’s kunnen bij deze persoon terecht. De vertrouwenspersoon kan deze taak uitvoeren, maar je kunt de taak ook bij een andere medewerker in de school beleggen.

Je bent vrij in het beleggen van deze taak bij een medewerker van de school en je hoeft dus geen nieuwe functie te creëren. Je moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.

Coördineren anti-pestbeleid

Daarnaast moet de school iemand de taak geven het anti-pestbeleid te coördineren. Ook dat staat in de wet Veiligheid op school die geldt voor het primair en voortgezet onderwijs.

Deze persoon kan vanuit zijn opgebouwde kennis op het gebied van pesten bijvoorbeeld fungeren als klankbord. Bijvoorbeeld voor collega’s met vragen over het tegengaan en voorkomen van pesten. Maar ook kan hij een adviseur zijn van de schoolleiding op het gebied van de structurele aanpak van pesten.

Je bent vrij in het beleggen van deze taak bij een medewerker van de school en je hoeft dus geen nieuwe functie te creëren. Je moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.

Preventiemedewerker

Je bent vanuit de Arbowet verplicht om tenminste één werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen. Deze preventiemedewerker houdt zich bezig met preventie-activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en van leerlingen.

De preventiemedewerker verleent medewerking aan het opstellen en verrichten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast werkt de preventiemedewerker als adviseur van de medezeggenschapsraad en werkt daar ook nauw mee samen bij het afspreken en uitvoeren van maatregelen.

De preventiemedewerker werkt samen met de Arbodienst en andere deskundigen in het kader van preventie. Sommige scholen hebben de verplichte taak van preventiemedewerker ondergebracht bij een veiligheidscoördinator. Deze is verantwoordelijk voor veiligheidszaken in de school, ook voor aangelegenheden op het terrein van sociale veiligheid.

Vertrouwenspersoon

In het mbo is vanuit de cao het aanstellen van en vertrouwenspersoon verplicht. Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt deze verplichting niet.
De meeste scholen in het primair en voortgezet onderwijs stellen wel een vertrouwenspersoon of interne contactpersoon aan, omdat het hebben van een klachtenregeling – waarin deze persoon wordt genoemd – wettelijk wél verplicht is.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school