Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. De verplichtingen staan vermeld in onderwijswetten, cao’s in het onderwijs en Arbowet. Dit artikel, speciaal voor schoolbestuurders en -leiders, biedt een overzicht van de functies en taken die daaruit voortvloeien.

 

Aandachtsfunctionaris

Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De Wet meldcodeLees hier meer over de meldcode. adviseert een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Op veel scholen is de intern begeleider of zorgcoördinator de aandachtsfunctionaris. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht.

De aandachtsfunctionaris zorgt voor de implementatie van de meldcodeGebruik bijvoorbeeld de Toolkit meldcode van Rijksoverheid. en coördineert het signaleringsproces, de verwijzing en zorg rondom de leerling en het gezin. De aandachtsfunctionaris zorgt voor de implementatie van de meldcode en coördineert het signaleringsproces en de verwijzing en zorg rondom de leerling en het gezin.


Aanspreekpunt pesten

Vanuit de wet Veiligheid op school (2015) zijn scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht iemand te laten fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden, voor als zij willen praten over een situatie of vragen hebben.

Ook ouders kunnen bij deze persoon terecht. Deze taak wordt bij voorkeur door de vertrouwenspersoon uitgevoerd. Je bent vrij in het beleggen van deze taak bij een medewerker van de school en je hoeft dus geen nieuwe functie te creëren. Je moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.

Coördineren anti-pestbeleid

Daarnaast moet de school vanuit de Wet veiligheid op school (2015) iemand de taak geven het anti-pestbeleidLees ook het artikel Aanspreekpunt pesten en coördineren antipestbeleid op school te coördineren.

Deze persoon kan vanuit zijn kennis op het gebied van pesten bijvoorbeeld fungeren als klankbord voor collega’s met vragen en adviseur zijn van de schoolleiding als het gaat om de structurele aanpak van pesten.

Je bent vrij in het beleggen van deze taak bij een persoon en hoeft geen nieuwe functie van anti-pestcoördinator te creëren. Deze taak kan niet door de vertrouwenspersoon worden uitgevoerd. Je moet wel in de schoolgids vermelden wie de taak binnen de school uitvoert.

Preventiemedewerker

Je bent vanuit de Arbowet verplicht om tenminste één werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen. Deze preventiemedewerker houdt zich bezig met preventie-activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en leerlingen.

De preventiemedewerker verleent medewerking aan het opstellen en verrichten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast werkt de preventiemedewerker als adviseur van de medezeggenschapsraad en werkt daar ook nauw mee samen bij het afspreken en uitvoeren van maatregelen.

De preventiemedewerker werkt samen met de arbodienst en andere deskundigen in het kader van preventie. Sommige scholen hebben de verplichte taak van preventiemedewerker ondergebracht bij een veiligheidscoördinator. Deze is verantwoordelijk voor veiligheidszaken in de school, ook voor aangelegenheden op het terrein van sociale veiligheid.

Vertrouwenspersoon

In het mbo is vanuit de cao het aanstellen van een  vertrouwenspersoon voor personeel verplicht. Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt deze verplichting niet. De meeste scholen stellen wel een interne vertrouwenspersoon aan, omdat het hebben van een klachtenregeling – waarin deze functionaris vrijwel altijd wordt genoemd – wel wettelijk verplicht is. Daarmee is het hebben van een vertrouwenspersoon binnen de school noodzakelijk geworden.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.