Adviespunt

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Dat staat in de Wet veiligheid op school. Aan welke verplichtingen moet je voldoen en hoe geef je dit vorm in de praktijk?

Met de Wet veiligheid op school heeft het bevoegd gezag van de school de plicht gekregen om zorg te dragen voor de veiligheid op school. Het doel van deze wet is om pesten aan te pakken en de (sociale) veiligheid van leerlingen op school te vergroten.

Wat staat er in de Wet veiligheid op school?

In deze wetVoor het voortgezet onderwijs is dit ook opgenomen in de Wet voorgezet onderwijs (2020). staat dat scholen:

  • een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren;
  • twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt pesten zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op  school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet;
  • de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Wil je meer informatie over deze wet en de Zorgplicht sociale veiligheidVoor het primair onderwijs is dit ook opgenomen in de Wet op het primair onderwijs.? Op de website van Rijksoverheid vind je een flyer ‘Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school‘ (pdf) en alles over de Wet veiligheid op school.

Hoe voer je een actief veiligheidsbeleid?

Elke school heeft expliciet de taak actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. Maar wat houdt dat eigenlijk in? De schoolleiding moet maatregelen treffen die gericht zijn op de preventie en het afhandelen van incidenten. Dat beleid moet de schoolleiding vervolgens verankeren in de dagelijkse praktijk. Daarom is het slim om dit beleid samen met alle betrokkenen van de school vorm te geven. Daarmee zorg je er namelijk voor dat alle betrokkenen het beleid omarmen.

Om een goed veiligheidsplan vorm te geven biedt onze tool Het Digitaal veiligheidsplan ondersteuning bij het schrijven, actualiseren en verbeteren van je veiligheidsbeleid. Je kunt gratis gebruik maken van deze online tool op digitaalveiligheidsplan.nl.

Moet je de veiligheidsbeleving monitoren?

Ja, je hebt inzicht nodig in de veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen. Alleen zo kun je een gericht veiligheidsbeleid voeren. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving schrijft de wet voor dat je als school jaarlijks de veiligheidsbeleving monitort. Je bent vrij in de keuze van het monitoringsinstrument. Al zijn er wel enkele eisen: het instrument moet valide en betrouwbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. De monitoring moet daarom (minimaal) deze drie onderdelen bevatten:

  • Hoe ervaar je de sociale veiligheid op school?
  • Heb je te maken met aantasting van de veiligheid?
  • Hoe gaat het met jouw welbevinden?

Als je meer wilt lezen over monitoring op school kun je terecht bij ons uitgebreide artikel over Monitoring.

Is een ‘aanspreekpunt pesten’ en ‘coördineren van anti-pestbeleid’ verplicht?

Ja. Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand terecht kunnen op school als zij te maken krijgen met pesten. De wet schrijft voor dat iedere school iemand moet hebben die aanspreekpunt is. Wie dat is, moet je ook duidelijk vermelden (bijvoorbeeld in de schoolgids).

Ook moet iemand binnen de school het beleid tegen pesten coördineren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het beleggen van taken en niet het creëren van een nieuwe functie. Meer informatie en inspiratie om deze taken te beleggen vind je in ons artikel Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid.

“De vertrouwenspersoon is bij ons het aanspreekpunt pesten. Dat leek ons het meest logisch.”
– Bestuurder po

Wie houdt er toezicht?

De OnderwijsinspectieMeer over de taken van de onderwijsinspectie vind je op hun website. ziet toe op:

  • naleving van de zorgplicht veiligheid en
  • het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid.

Daarnaast heeft de inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Hierdoor kan de inspectie beter in gesprek met de school over de verbetering van de sociale veiligheid.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.