Helpdesk
Winkelwagen

Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten.

In dit artikel lees je aan welke verplichting je moet voldoen en krijg je handreikingen om dit vorm te geven in de praktijk.

Met de wet Veiligheid op school heeft het bevoegd gezag van de school de plicht gekregen om zorg te dragen voor de veiligheid op school.

De wet schrijft voor dat het bevoegd gezag in ieder geval:

  • een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
  • 2 taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op  school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
  • de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen (zie ook het document Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school (pdf, Rijksoverheid)). De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Bron: Rijksoverheid

Actief veiligheidsbeleid voeren

Elke school heeft expliciet de taak actief beleid te voeren gericht op een sociaal veilige school voor alle leerlingen. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Het beleid moet verankerd worden in de dagelijkse praktijk en is dus geen ‘papieren beleid’. Het is dus slim om dit beleid samen met alle betrokkenen van de school vorm te geven.

Het Digitaal veiligheidsplan biedt ondersteuning bij het vormgeven, actualiseren en verbeteren van je veiligheidsbeleid. Je kunt je gratis aanmelden en gebruikmaken van deze online tool.

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat je inzicht hebt in de feitelijke en ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. Je bent vrij in de keuze van het monitoring instrument. Het instrument moet wel valide, betrouwbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. De monitoring moet drie soorten vragen bevatten:

  • Vragen naar het vóórkomen van incidenten op school
  • Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen
  • Vragen over het welbevinden van leerlingen

Bekijk ook ons artikel Monitoring.

Aanspreekpunt pesten en coördineren van anti-pestbeleid

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand terecht kunnen op school wanneer zij te maken krijgen met pesten. De wet schrijft voor dat er op iedere school een persoon is die fungeert als vast aanspreekpunt.

“De vertrouwenspersoon is bij ons het aanspreekpunt pesten. Dat leek ons het meest logisch.” (Bestuurder po)

Ook moet iemand binnen de school het beleid tegen pesten coördineren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het beleggen van taken en niet het creëren van een nieuwe functie.

Toezicht op naleving van de wet

De Onderwijsinspectie ziet vanaf augustus 2016 toe op naleving van de zorgplicht veiligheid en het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid. Ook heeft de inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Dit stelt de inspectie beter in staat om het gesprek aan te gaan met de school over de verbetering van de veiligheid op school.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school