Helpdesk
Winkelwagen

Deze nieuwe leidraad is bedoeld om directies en besturen in het po, vo en mbo te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk.

Meer informatie

Drugs of wapens op school, het komt helaas voor. Een protocol kan helpen, maar de praktijk is weerbarstig. Graag horen we van jou als onderwijsprofessional waar je tegenaan loopt.

Praat mee

We onderzoeken de plek van jongens en meiden in het onderwijs. Welke factoren dragen bij aan kansengelijkheid voor jongens en meiden? Wil je meedoen aan dit onderzoek?

Praat mee

Zet in op een open en veilige schoolcultuur: een preventieve aanpak tegen seksuele grensoverschrijding

Lees meer

Van 27 september t/m 1 oktober organiseert School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Motto dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!

Lees meer

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

In een sociaal veilige school heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor.

Omgaan met seksualiteit

Integer omgaan met seksueel gedrag draagt bij aan een veilige school, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Samen met ouders

Hoe ziet een goede samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals eruit? Dan kan per school verschillen.

Seksuele diversiteit

Op de basisschool ontdekken kinderen hoe ze zich kunnen verhouden tot meisje-zijn en jongen-zijn.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Sociale media

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Wat is in die online wereld acceptabel is en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de aanpak en preventie van agressief gedrag in de klas, in het team en op school.

Burgerschapsvorming

Burgerschap op school, wat moet er eigenlijk? En hoe pak je dat aan op school, in je team en in de klas?

Calamiteiten

Het kan elke school overkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Leerlingen en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust die de school binnenkomt en met leerlingen die er (extreme) idealen op na houden.

Seksuele diversiteit

In het vo komt de ontwikkeling van de gender- en seksuele identiteit van leerlingen in een stroomversnelling.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met leerlingen in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen als racisme, vluchtelingen of aanslagen.

Omgaan met seksualiteit

Seksualiteit en gender horen bij de identiteitsvorming van elke leerling. Integer hiermee omgaan geeft veiligheid.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen als op school sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (vo)

Sociale media

Sociale media zijn niet weg te denken uit het leven van jongeren. Wat is in die online wereld acceptabel gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Agressief gedrag

Alles over de preventie en aanpak van agressief gedrag in de groep, in het team en binnen de onderwijsinstelling.

Calamiteiten

Het kan op elke mbo voorkomen: een ingrijpend incident of een calamiteit. Hoe ben je hier goed op voorbereid?

Discriminatie

Studenten en personeel moeten zichzelf kunnen en durven zijn op school, ongeacht hun huidskleur, achtergrond, religie of seksuele geaardheid.

Pesten

Wat kun je doen om pesten in het mbo te voorkomen en aan te pakken en een positieve groepssfeer te bevorderen?

Radicalisering

Scholen hebben te maken met maatschappelijke onrust en met studenten die er (extreme) idealen op na houden.

Spanning en discussie

Het kan spannend zijn om met studenten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen. Hoe doe je dat op een goede en veilige manier?

Omgaan met seksualiteit

Werken aan een veilige sfeer waarin studenten en docenten seksueel integer met elkaar leren omgaan.

Seksuele grensoverschrijding

Wat te doen wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school?

Sociale media

Studenten en sociale media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn er afspraken nodig: wat is acceptabel online gedrag en wat niet?

Vertrouwenswerk

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een vertrouwenspersoon? Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

Actueel

Oproep: Meepraten over criminaliteit op school

vomboVeiligheidsbeleid

Scholen krijgen soms te maken met leerlingen die verboden middelen of wapens bij zich hebben. Dan moet je goed weten wat je dan te doen staat. School & Veiligheid wil ervaringen ophalen om meer zicht te krijgen op de juridische en pedagogische dilemma’s. Praat met ons mee!

Verkenning Gender & Onderwijs

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

School & Veiligheid onderzoekt de plek van jongens en meiden in het onderwijs. Zijn gelijke kansen vanzelfsprekend? Hebben alle kinderen dezelfde keuzemogelijkheden? Wat is de rol van het onderwijs hierin? Praat mee in de Verkenning Gender en Onderwijs!

Maatschappelijke onrust door COVID-19, ook op scholen merkbaar

povomboPedagogisch klimaatRadicaliseringSpanning en discussie in de klasburgerschapcomplotspanningcoronaradicaliseringToon nog 8 tags

Waar corona begon met solidariteit en zorg voor elkaar, zien we nu de andere kant. Verdeeldheid, spanningen en activisme. Dit sluipt ook – online – de school en jouw klas binnen. Wat kun jij als onderwijsprofessional doen?

Veilig. Lichaam. Gewoon. Bloot.

Gewoon kunnen praten over blote lichamen, draagt bij aan sociale veiligheid in de klas. Dat schrijft Elsemiek Schepers naar aanleiding van het tv-programma ‘Gewoon. Bloot.’

Wil je op mijn feestje komen?

vomboDiscriminatiePedagogisch klimaatSeksuele diversiteitToon nog 2 tags

Hoe creëer je een inclusieve sfeer in jouw school en klas? Tijdens de opening van de MBO-campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ op 15 maart jl. sprak antropoloog Jitske Kramer over diversiteit en inclusie. In dit blog van adviseur Bertina Greven delen wij haar tips.

5 tips voor een prettig contact met ouders in het primair onderwijs

poPedagogisch klimaatSamen met ouders

Het contact met ouders verloopt niet altijd even soepel. In deze blog van Emily van Driel lees je 5 tips hoe je het contact verbetert. Emily staat onderwijsprofessionals met raad en daad bij via de helpdesk van School & Veiligheid.

Bouwstenen voor Burgerschap

poBurgerschapsvorming
17 en 31 mei, 14 en 28 juni en 05 juli 202115:15Online

De training ‘Bouwstenen voor Burgerschap’ ondersteunt jou, als leerkracht in het nieuwkomersonderwijs. Samen met je collega’s ga je aan de slag met het (verder) vormgeven van burgerschap binnen de specifieke context van jouw school.

Meer weten

Talkshow: Burgerschap in Beweging

povoBurgerschapsvorming
23 juni 202113:00Online - Pakhuis de Zwijger

Burgerschapsonderwijs dat bij jou(w school) past: hoe pak je dat aan? Zodat het aansluit bij jullie waarden en visie én doelgericht en samenhangend is? Laat je inspireren door verhalen van andere scholen tijdens de online talkshow op 23 juni en ga naar huis met nieuwe ideeën. Dit is een gezamenlijk initiatief van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, Driestar educatief, VBS, VOO, ISBO, de sectororganisaties PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid.

Meer weten

BurgerschapsBorrels 2020-2021 | Nederland is van ons allemaal

povoBurgerschapsvorming
9 september 202115:30Online

Tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrel belicht een spreker onderwerpen die linken aan burgerschap en deelnemers kunnen rekenen op interactie en ruimte om vragen te stellen. Vandaag gaan Samira Bouchibti en Chris Holmant over de professionele onder andere de vaardigheden van leraren, maar ook wisselen zij van gedachten over hoe burgerschapscompetenties van leerlingen kunnen worden bezien en gemeten.

Meer weten

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' voortgezet onderwijs

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Leidraad ‘Vertrouwenswerk op school' voortgezet onderwijs

alleen-te-downloaden

0,00

Meer informatie

Tangram spel - Wat maken wij van burgerschap? | po

0,00

Meer informatie

Online congres 'Het hoort er gewoon bij'

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Online congres over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Landelijke pool trainers en gastdocenten

povomboSeksuele integriteitOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 3 tags

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor binnenkort terecht bij een nieuwe landelijke databank.

Inbedding thema 'gezonde relaties en seksualiteit' in lerarenopleidingen

povomboSeksuele integriteitBurgerschapsvormingOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaatToon nog 4 tags

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend leraren hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

Verkenning Gender en Onderwijs, 2021

povomboPedagogisch klimaatToon nog 1 tags

Aanmeldformulier voor de Verkenning Gender en Onderwijs, onderzoek mei-juli 2021

Wie zet de norm? Populaire jongeren als sleutel naar positievere klassen in het vo

voPedagogisch klimaatPesten

Er zijn in Nederland voor het middelbaar onderwijs nog weinig programma’s ontwikkeld die pesten tegengaan. Volgens onderzoekers Lydia Laninga en Geertjan Overbeek is het belangrijk om aan te sluiten op de sterke behoefte van jongeren om zelf hun eigen leer- en leefomgeving te bepalen.

Communicatieprotocol na (poging tot) zelfdoding van een student

mboCalamiteitenVeiligheidsbeleidincidentenveiligheidcalamiteitzelfdodingprotocolToon nog 5 tags

Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Bij een (poging tot) zelfdoding spelen vaak emoties onder de naasten, leerlingen en het personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment belangrijk voor het verwerkingsproces.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school