Adviespunt

Discriminatie

po vo mbo

Over discriminatie

In een sociaal veilige school doet iedereen mee en heeft iedereen het gevoel erbij te horen. Discriminatie staat hier haaks op. Toch komt discriminatie helaas voor. Iedereen heeft vooroordelen en iedereen discrimineert. Mensen worden buitengesloten omdat ze worden gezien als anders.

 

Er zijn twee vormen van discriminatie:

 • Feitelijke discriminatie: Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. In artikel 1 van onze grondwet staat ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
 • Ervaren discriminatie: Ook al is formeel en juridisch geen sprake van discriminatie, toch kan het voorkomen dat mensen zich gediscrimineerd voelen. Het kan gaan om negatieve bejegening en het ervaren van ongelijke behandeling.

Of iets discriminatie is of niet, is niet altijd zeker. Mensen twijfelen soms of ze wel  gediscrimineerd zijn. Hetzelfde geldt voor de ‘dader’. Ook al is het niet je bedoeling om te discrimineren, het kan zijn dat je als docent handelt op basis van onbewuste vooroordelen en stereotypen en daardoor prestaties van leerlingen beïnvloedt.

Uitsluiting is niet altijd discriminatie

Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen in die specifieke situatie. Wanneer iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als chauffeur, dan wordt hij niet aangenomen. Dat is geen discriminatie. Dat is het wel wanneer deze persoon die baan niet krijgt omdat diegene een vrouw is of een bepaalde religie aanhangt.

Gevolgen van discriminatie

Discriminatie kan op lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Het kan zich uiten in pijn, stress, probleemgedrag en mogelijk ziekmelding. Maar het heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid: hoe meer discriminatie jongeren ervaren (zoals ongelijkwaardige behandeling, weigeren van toegang, afwijzing sollicitatie), hoe lager hun zelfwaardering is en hoe minder ze zich maatschappelijk verbonden voelen met Nederland.

Discriminatie aan de orde stellen is niet makkelijk, wel noodzakelijk. Niet alleen omdat discriminatie verboden is, maar omdat ervaren discriminatie heel ongrijpbaar is. Het kan zorgen voor een onveilige sfeer in de school en invloed hebben op leerresultaten en werkplezier.


Meer lezen

 

 

In de klas

Spreek je altijd uit tegen discriminatie en voor de gelijkheid van mensen. Grijp in bij uitingen van discriminatie, racisme of uitsluiting. Zo zien leerlingen dat je voor hen opkomt en beïnvloed je de sociale norm in de groep. Ze leren dat je niet zomaar alles kunt zeggen.

Situaties waarin discriminerende uitingen of gedrag voorkomen, kunnen onveilig voelen. Toch is het niet altijd nodig om het gevoel van onveiligheid te voorkomen of leerlingen ertegen te beschermen. Kinderen die zich van jongs af aan leren staande te houden in een samenleving die niet altijd rechtvaardig en eerlijk is, hebben een voorsprong.

Gericht op de individuele leerling

Om een leerling te ondersteunen die discriminatie ervaart, is het belangrijk dat je je leerling kent en weet welke strategieën hij hanteert bij het omgaan met een onrechtvaardige situatie als discriminatie. Ook kun je inzetten op het vergroten van  weerbaarheid.

Gericht op de klas

 • In- en uitsluiting hangen nauw samen met groepsvorming. Discriminatie wordt vaak in verband gebracht met het mechanisme van uitsluiting uit de ‘eigen’ groep. Jij hoort er niet bij! Wanneer dit een collectieve vorm aanneemt, dan komen groepen tegenover elkaar te staan en is er sprake van polarisatie. Soms leidt dit ook tot een verharding in de omgang en in uitspraken. Sommige groepen hebben te maken met hardnekkige negatieve beeldvorming. Die groepen verdienen extra aandacht.
 • Ken je leerlingen en wees geïnteresseerd in wat ze meemaken. Wees sensitief voor reacties en signalen en maak discriminatie bespreekbaar in de les.
 • Stimuleer samenwerking en zorg ervoor dat leerlingen samenwerken in afwisselende groepjes. Wanneer leerlingen die van elkaar verschillen in sekse, seksuele oriëntatie, afkomst en religie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, dan is dat een effectieve manier om vooroordelen te verminderen.
 • Zet in op een gezamenlijke groepsidentiteit: Op deze school of in deze klas hoort iedereen erbij.
 • Ga er vanuit dat ieder mens eigen opvattingen heeft en spreek niemand aan op sekse, seksuele oriëntatie, religie of afkomst. Het doet er niet toe wat iemand ‘als moslim’, als ‘vrouw’, of als ‘homoseksueel’ vindt. Het doet ertoe wat iemand als individu vindt.

 

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Groepsdynamica in de klas

povoPedagogisch klimaatPestenToon nog 1 tags

Vanuit het perspectief van de leraar zetten we uiteen hoe je de groepsdynamica in de klas kunt sturen en de groepsvorming een positieve wending geeft.

Discriminerend gedrag voorkomen

povomboDiscriminatieToon nog 1 tags

Het aanpakken en voorkomen van discriminatie is van cruciaal belang voor een veilige en goede ontwikkeling van studenten. Werken aan een prettig klimaat en een goede ontwikkeling van je studenten betekent actief voorkomen van discriminatie. Wat kun je als onderwijsprofessional inzetten?

In het team

Ook in onderwijsteams komt discriminatie voor. Het bespreekbaar maken van discriminatie gaat niet vanzelf. De dynamieken die zich voordoen bij leerlingen en in de klas doen zich ook voor bij leerkrachten en in het team. Net als de leerkracht in de klas, kan de teamleider hier een rol spelen. Onderlinge steun is van groot belang.

Je kunt je eenzaam voelen bij discriminatie. Zeker als je het hierover wilt hebben met collega’s en je teamgenoten er niet voor open staan. Een gedeelde ambitie, gezamenlijke aanpak en gedragen schoolvisie kunnen dan behulpzaam zijn. Het vergroten van begrip en respect in de school en de samenleving is een gezamenlijke taak. Het vraagt om bewustzijn dat je samen het goede voorbeeld moet geven.

Daarom is het aan te raden als team in gesprek te gaan en vragen te stellen als:

 • Is er in onze school sprake van uitsluiting?
 • Hoe open en democratisch is onze schoolcultuur?
 • Wat speelt er in ons team en leerlingen en hoe reageren we daarop?
 • Welke vooroordelen hebben wij en hoe voorkomen we dat deze invloed hebben ons handelen?
 • Hoe staat het met diversiteit in ons team?
 • Bij wie kunnen we terecht wanneer we het zelf niet kunnen oplossen?

In de school

Visie van de school en gedragsregels

In de visie van veel scholen wordt beschreven welke uitgangspunten in de school en het onderwijs centraal staan. Scholen hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van integratie en burgerschap. Respect ontwikkelen voor diversiteit en alert zijn op discriminatie zijn hier onderdeel van.

Dat er niet wordt gediscrimineerd is voor veel scholen logisch, maar dat moet ook ingebed zijn in de omgang met elkaar. Belangrijk is dat iedereen goed weet wat discriminatie precies is. Met één les over discriminatie ben je er niet. Maak discriminatie onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. Herhaal de afspraken en gedragsregels die binnen de school bestaan of die je met je klas hebt gemaakt.

De vertrouwenspersoon kan een rol vervullen als het gaat om signaleren van, voorkomen en omgaan met discriminatie als vorm van ongewenst gedrag. Leerlingen en ouders kunnen hier terecht wanneer ze een discriminerende uitspraak of situatie willen melden of een klacht willen indienen. Elke klacht of melding is aanleiding om te kijken hoe het beter kan en of het schoolbeleid aangepast moet worden.

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie - po

poBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

QuickScan burgerschap | Toolbox

povoBurgerschapsvorming

In de toolbox die bij de QuickScan burgerschap hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs op school.

Digitaal Veiligheidsplan

povoVeiligheidsbeleid

Online tool voor het maken of verbeteren van een veiligheidsplan voor jouw school. In vijf stappen kun je aan de slag met het in beeld brengen van het beleid rond sociale veiligheid op jouw school.

Wet- en regelgeving

Scholen zijn verplicht discriminatie tegen te gaan. Dit is vastgelegd in de Grondwet.

 • Artikel 1 – Gelijke behandeling en discriminatieverbod
 • Artikel 6.1 – Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
 • Artikel 23 – Vrijheid van Onderwijs en eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging

Daarnaast kennen wij de Algemene Wet Gelijke Behandeling. In deze wet is artikel 1 van de Grondwet nader uitgewerkt.

Vrijheid van onderwijs

Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet beschrijft de vrijheid van onderwijs.

 • Openbaar onderwijs is vrij toegankelijk en is niet gebaseerd op een godsdienst of een levensovertuiging. Er zijn geen toelatings- of kledingeisen. Scholen kunnen wel eisen dat leerkrachten de bij het openbare karakter behorende neutraliteit uitdragen.
 • Bijzonder onderwijs is niet neutraal en gaat niet uit van de overheid. Het is mogelijk dat hier toelatings- of kledingeisen gelden voor leerlingen en personeel, maar deze mogen niet gebaseerd zijn op ras, geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie, politieke gezindheid of burgerlijke staat.

Tot slot zijn scholen verplicht zorg te dragen voor het welbevinden van leerlingen en personeel. De Wet Veiligheid op school en de Arbowet vormen hiervoor de basis.

Melden van discriminatie

Discriminatie kan gemeld worden bij:


Meer lezen

De Nederlandse Grondwet

Kennisbank artikelen over dit onderwerp:

Wet veiligheid op school

povoPestenVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn op basis van de wet Veiligheid op school verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat houdt deze wet in? Wij bieden verwijzingen naar informatie en hulpmiddelen die helpen bij het in de praktijk brengen van de verplichtingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.