Adviespunt

Wij geven onder andere informatie en advies over:

 • Grensoverschrijdend gedrag in en rond de school

  Ben je werkzaam in het onderwijs dan is de kans groot dat je wel eens in aanraking komt met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Denk aan, pesten, intimidatie, agressie, seksualiteit etc. Wij geven informatie en advies over de aanpak van dit gedrag en over wat je kunt doen om het te voorkomen.

 • Veiligheidsbeleid

  Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Met deze wet heeft het bevoegd gezag van de school de plicht om zorg te dragen voor de veiligheid op school. Deze wet schrijft onder meer voor dat elke school een sociaal veiligheidsbeleid moet hanteren. Waar begin je? Wat houdt zo’n plan in, wat moet er in ieder geval in volgens de wet en hoe houd je het beleidsplan actueel en levend? Bij deze en andere vragen kan ons adviespunt je verder helpen.

 • Calamiteit op school

  Bij een calamiteit op school is snel en efficiënt handelen belangrijk. Door het ontwikkelen van een calamiteitenplan zorg je ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt ten tijde van een calamiteit. Wil je meer weten over het maken van zo’n plan of is er een dringende zaak die NU aandacht vraag? Bel dan ons adviespunt. Bij onrust die de gang van zaken op school ontwricht bieden wij de mogelijkheid een calamiteitenadviseur in te zetten.

 • Vertrouwenswerk

  Ben je een interne of externe vertrouwenspersoon en heb je vragen of wil je graag met een professional sparren over een casus? Bel of app dan met ons adviespunt.

 • Een positieve groepssfeer

  Een veilige en positieve groepssfeer is voor leerlingen de basis om tot leren te komen. Je kunt met ons de situatie in een groep bespreken. Wij geven advies over hoe je invloed uitoefent op de groepssfeer.

Vragen aan het Adviespunt

 • Welke onderdelen van het veiligheidsplan zijn wettelijk verplicht voor scholen in het po en vo?

  De vraag

  Als schoolbestuurder ben ik de veiligheidsplannen van onze scholen in het po en vo aan het updaten. Welke onderdelen zijn wettelijk verplicht?

  Ons advies

  Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én medewerkers is wettelijk verplicht. Die verplichtingen vloeien voort uit verschillende wetten.

  Arbowet en CAO

  De arbowet en de CAO schrijven voor dat jullie scholen psychosociale arbeidsbelasting, veroorzaakt door o.a. seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld en pesten, moeten voorkomen. En dat jullie scholen hiervoor plannen moeten maken, een preventiemedewerker moeten aanstellen en risico’s moeten monitoren. De CAO verplicht jullie scholen om een klachtenregeling te hebben.

  Zorgplicht veiligheid leerlingen

  Onderwijswetgeving zegt dat de scholen een zorgplicht voor de veiligheid van leerlingen op school hebben. Jullie scholen moeten sociaal veiligheidsbeleid uitvoeren, een aanspreekpunt pesten aanwijzen en iemand moet het antipestbeleid coordineren. Verder moet gemonitord worden onder leerlingen of zij zich veilig voelen.

  Daarnaast moeten jullie scholen actief burgerschapsonderwijs verzorgen.

  Planmatige samenhang

  In al deze wetgeving komt het neer op een planmatige samenhang van preventieve maatregelen, organisatorische invulling, het actief onderhouden en uitvoeren van plannen en het voortdurend checken of de uitvoering van de plannen ook leidt tot veiligheid op elke school. Wij adviseren om de plannen binnen de scholen met een werkgroep op maat te maken, zodat ze goed aansluiten bij elk van jullie scholen en zodat ze gedragen worden door de schoolteams.

  Digitaal Veiligheidsplan

  Om scholen en schoolbesturen hierin te ondersteunen hebben wij een kosteloos te gebruiken online tool ontwikkeld, het Digitaal Veiligheidsplan. Hierin is expliciet vermeld welke onderdelen wettelijk verplicht zijn en hoe je hier binnen de school aan kunt werken.

  Meer informatie

 • Hoe stuur je een leerling die zich misdraagt veilig terug naar huis tijdens een schoolkamp?

  De vraag

  Als leerlingen zich op schoolkamp in het buitenland misdragen, willen we ze terug naar huis kunnen sturen, ook als ouders ze niet willen komen ophalen. Hoe regelen we dat zo, dat de veiligheid goed geborgd is?

  Ons advies

  Voorop staat dat het belangrijk is vooraf een helder plan te maken, waar ouders toestemming voor geven. Dit plan is gebaseerd op de bestemming, de hoeveelheid begeleiders en de leeftijd van de leerlingen die meegaan op reis. Leg vast wie tijdens het kamp bij dilemma’s de knoop doorhakt en wie er vervolgens geïnformeerd moeten worden. Wijs iemand aan die vanuit Nederland zaken op afstand coördineert.

  Zelfstandig reizen

  Benoem in het plan concreet wat leerlingen moeten kunnen om alleen te kunnen reizen. Zo zijn leerlingen van 16 jaar een stuk zelfstandiger dan leerlingen van 13 jaar. Ook zijn er verschillen in zelfstandigheid tussen bijvoorbeeld vmbo-leerlingen en vwo-leerlingen. Zelfs binnen één groep kunnen de verschillen groot zijn. Verder zegt de wet dat een leerling jonger dan 18 jaar zelfstandig mag reizen, maar hiervoor moet dan wel toestemming zijn gegeven door ouders.

  Begeleiding

  Hou in het plan ruimte voor een afweging van mogelijkheden en onmogelijkheden in de situatie ter plaatse. Kan de leerling zelfstandig naar huis? Hoe is de emotionele toestand van de leerling op dat moment? Hoe is de veiligheid in het land waar de leerling moet reizen? Zijn er andere risico’s? Neem in het plan alternatieve oplossingen op. Kan een kampbegeleider vrijgemaakt worden om mee te reizen? Kan de leerling door iemand anders opgehaald worden?

  Alternatieve interventies

  Het kan betekenen dat ter plaatse wordt besloten dat het niet verantwoord is de leerling alleen naar huis te sturen. Bedenk voor deze situatie alternatieve interventies. Laat de leerling bijvoorbeeld niet meer mee doen met groepsactiviteiten en sanctioneer achteraf op school.

  Meer informatie

  Op onze website geven wij informatie en tips om veilig op reis te gaan met leerlingen:

 • Hoe bereiden we ons voor op een veilige examenstunt?

  De rector van een vo-school belde het Adviespunt met de vraag hoe zij de examenstunt dit jaar veilig kunnen laten verlopen. Vorig jaar is de examenstunt op school volledig uit de hand gelopen. Er waren veel vernielingen binnen de school, waarbij sprake was van alcoholgebruik. Een aantal leraren voelde zich bedreigd. De politie kwam ter plaatse. Er ontstond ook onrust onder ouders.

  We hebben in ons telefoongesprek de volgende onderwerpen de revue laten passeren.

  Sentiment

  Ga na wat op dit moment, gelet op de ervaringen van vorig jaar, het sentiment is binnen het team en onder leerlingen en ouders. Waar liggen de zorgen? Waar is behoefte aan? Neem ook in overweging of er dit jaar wel een examenstunt moet komen.

  Risico’s en alternatieven

  Breng risico’s in kaart. Wat valt te verwachten van de huidige groep examenleerlingen? Zijn de risico’s in jullie ogen te groot, denk dan (eventueel met de leerlingen) na over een alternatief – ludiek – afscheid, zoals een leuk eindexamenfeest.

  Begrenzen en begeleiden

  Is er na de uit de hand gelopen stunt van vorig jaar met alle leerlingen in de school nabesproken waar de grenzen liggen van wat nog leuk en toelaatbaar is? En ook wat de consequenties zijn als leerlingen over die grenzen gaan? Bedenk of het een optie is om de examenstunt voor te bereiden samen met de examenleerlingen. Waarbij de school het speelveld voor de leerlingen duidelijk maakt, door aan te geven waar de grenzen liggen van wat nog acceptabel is.

  Communicatie

  Welke keuzes je ook maakt, zorg voor tijdige en heldere communicatie hierover naar leerlingen, team en ouders.

  Veiligheidsplan

  Loop het veiligheidsplan en het crisisplan nog eens langs met de collega’s die een rol hebben in de zorg voor veiligheid. Denk aan de veiligheidscoördinator, maar ook aan bijvoorbeeld de conciërges. Is in de plannen opgenomen hoe de school omgaat met het gebruik van alcohol en drugs of met het meebrengen van wapens? Is er een crisisteam? Is er een contactpersoon bij de politie met wie plannen vooraf doorgenomen kunnen worden? Een goede samenwerking en informatieuitwisseling met partners als politie en gemeente is belangrijk, ook bij het inschatten van risico’s. Bespreek met elkaar welke de-escalerende interventies je kunt inzetten. En hoe voor de veiligheid van overige leerlingen en team gezorgd wordt op het moment dat de situatie uit de hand lijkt te lopen. Stuur je leerlingen naar huis? Of vang je hen op in de gymzaal?

  Meer informatie

Bij welke organisaties kun je nog meer terecht?

 • Ouders & Onderwijs

  Stichting Ouders & Onderwijs is er speciaal voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Via hun website en helpdesk informeert Ouders & Onderwijs ouders over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ouders & Onderwijs heeft een landelijk Ouderpanel en vertegenwoordigt ouders richting de politiek, de onderwijssectoren en in de media.

 • Onderwijsinspectie

  Besturen, schoolleiders, docenten, studenten, ouders en andere onderwijsmedewerkers kunnen bij de Onderwijsinspectie terecht met:

  • vragen en opmerkingen over het toezicht
  • meldingen van onwenselijke situaties
  • klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf
 • Rijksoverheid

  Voor algemene vragen over wet- en regelgeving in het onderwijs kun je terecht bij de website en het telefonisch loket van de Rijksoverheid.

 • Justis

  Bent je een schoolleider en heb je vragen over het screenen van jouw personeel? Of ben je gevraagd een VOG verklaring af te geven en heb je vragen? Dan kunt u terecht bij Justis. Justis biedt informatie en advies via de website en de telefonische helpdesk.

 • Juridisch Loket

  Werk je in het onderwijs en heb je vragen over arbeidsvoorwaarden, contract of is er een arbeidsconflict ontstaan waarbij je advies wilt omtrent de wettelijke aspecten van de situatie? Dan kun je terecht bij het Juridisch Loket voor gratis juridisch advies.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.