Adviespunt

Als school span je je in om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school te verbeteren. Dat is ook belangrijk. Het is een voorwaarde voor studenten om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar ook voor medewerkers om hun werk goed te kunnen doen. Sociale veiligheid is om die reden dan ook ingebed in verschillende wetgeving. Wat betekent dat voor het mbo?

Ga direct naar:

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht je als werkgever om ervoor te zorgen dat al je werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Een belangrijk onderdeel van de Arbowet is de psychosociale arbeidsbelastingArbeidsomstandighedenwet. Artikel 1, lid 3, sub e.: het gaat hier om bijvoorbeeld werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als onderwijsinstelling moet je een beleid voeren dat zich richt op arbeidsomstandigheden die zo goed mogelijk zijn. Daar hoort bij dat de onderwijsinstelling zich inzet om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperkenArbeidsomstandighedenwet. Artikel 3.

Vanuit de Arbowet zijn een aantal zaken verplicht die gaan over deze psychosociale arbeidsbelasting. Als bestuur van een school moet je:

 1. Een preventiemedewerkerLees hier meer. aanstellen;
 2. Een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)Arbowet. Artikel 5. afnemen;
 3. Op basis van de RI&E een plan van aanpakAan de slag met de RI&E ontwikkelen;
 4. Voorlichtingen organiseren over hoe jullie binnen de organisatie omgaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

De arbeidsomstandighedenwet is uitgewerkt in de Collectieve Arbeidsovereenkomst middelbaar beroepsonderwijsCao mbo (cao mbo). In de cao mbo, artikel 10.1Cao, artikel 10.1 wordt ingegaan op het arbeidsomstandigheden beleid. Hierin staat onder meer dat de werkgever:

 • beleid voert ten aanzien van het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme en geweld gedurende de werktijd of in verband met de arbeid. Hiertoe behoort onder meer het geven van voorlichting;
 • een regeling voor klachten heeft waar ten minste aandacht wordt besteed aan seksuele intimidatie, geweld, rassendiscriminatie en andere vormen van discriminatie, agressie en geweld gedurende de werktijd of in het verband met de arbeid;
 • een vertrouwenspersoon benoemt (en behoeft daarbij de instemming van de OR voor elk door diens voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de benoeming van de vertrouwenspersoon).

 

Onderwijswet: Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Het funderend onderwijs heeft te maken met de Wet veiligheid op school. Zo heeft het bevoegd gezag in het funderend onderwijs de plicht gekregen om zorg te dragen voor de veiligheid op school. Het doel van deze wet is om pesten aan te pakken en de (sociale) veiligheid van leerlingen op school te vergroten. 

In het mbo geldt deze wet niet. Hierdoor ligt beleidsvoering in het mbo op basis van wetgeving iets anders dan in het funderend onderwijs. Dus wat gaat er gemeld in WEB als het gaat om (sociale) veiligheid?

Wet Educatie Beroepsonderwijs

 • Artikel 1.3.8 - Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

   

  De Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven komt tot uiting in de Meldplicht. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendelict door een met taken belast persoon richting een minderjarige student of vavo-student van de instelling, onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. Welke stappen jullie moeten zetten beschrijven we in ons artikel over de Meldplicht.

 • Artikel 1.3.9 - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

   

  De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in vakjargon ook wel de Meldcode genoemd, verwar deze niet met de Meldplicht. De Meldcode verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Welke stappen jullie moeten zetten staan vermeld in het artikel over de Meldcode.

 • Artikel 7.5.2 - Klachten

   

  Het klachtrecht in het mbo is vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd in de WEB. Wat betekent dit? Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat: studenten, aspirant-studenten, voormalig studenten, personeel en overige betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van de instelling, een klacht kunnen indienen over gedragingen van het bevoegd gezag. Of over met taken belaste personen bij de mbo-instelling.

  Daarbij is ben je als mbo-instelling verplicht over een klachtregeling te beschikken en deze openbaar te maken. Daar hoort een klachtencommissie bij, die belast is met de behandeling van en advisering over klachten. Deze klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden die geen deel uitmaken van een bevoegd gezag (denk bijvoorbeeld aan een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag).

 • Burgerschap

   

  Wetgeving over burgerschapsonderwijs is opgenomen in Examen- en kwalificatiebesluit WEB, specifiek in Bijlage 1. Burgerschapsonderwijs is onderdeel van de generieke kwalificatie-eisen.

  Voor meer informatie over burgerschap in het mbo verwijzen we je graag door naar het Expertisepunt Burgerschap.


Andere wetgeving

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Scholen werken op vele manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij moet iedereen die met die persoonsgegevens werkt zich houden aan de wettelijk eisen die gelden volgens de Algemene Verordening GegevensbeschermingMeer over de AVG.. Zij moeten voldoen aan de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat je moet kunnen aantonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens aan de regels van de AVG voldoen.

De website van de autoriteitspersoonsgegevens noemt een aantal verplichte maatregelenMeer informatie over de verantwoordingsplicht en de verplichte maatregelen.om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen. 

 

Wet Het Huis voor klokkenluiders & Meldingsregeling voor misstanden

De Wet huis voor klokkenluidersWet huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Deze wet geldt ook voor schoolbesturen en in het middelbaar beroepsonderwijs geldt ook de meldingsregeling vermoeden van misstanden. Als school moet je hiervoor een regeling hebben.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.