Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

De Meldcode en Meldplicht lijken qua titel op elkaar. Het zijn alleen twee verschillende processen die voortkomen uit twee verschillende wetten. Om de wetten niet met elkaar te verwarren lichten we hier beide wetten toe. Wil je de informatie handig in een folder hebben? Download dan gratis de folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’, waarin de verschillen staan uitgelegd.

Meldcode

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling

 

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Deze wet bestaat al sinds 2013. Het stappenplan dat je moet volgen, bestaat uit deze stappen:

 1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met de ouder(s).
 4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk.

 

Meldplicht

Bij seksueel misbruik in het onderwijs

 

De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs wordt ook wel de Meld-, overleg- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. Deze wet bestaat al sinds 1999. Het proces dat je moet volgen, bestaat uit deze stappen:

 1. Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van, of informatie over, een zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.
 2. De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag.
 3. Het bevoegd gezag overlegt met de vertrouwensinspecteur.
 4. Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
 5. Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan.
 6. Het bevoegd gezag doet aangifteLees hier meer over in het artikel Aangifte doen in het Onderwijs. bij justitie of politie.

Folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!

Deze folder schept helderheid en geeft antwoord op veelvoorkomende vragen.

Informatie voor onderwijsmedewerkers
In de folder krijg je uitleg over beide wetten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In deze folder staan welke verplichte stappen je moet nemen bij een vermoeden van een zedenmisdrijf of van kindermishandeling.

De folder kan gebruikt worden om voorlichting te geven aan medewerkers in het onderwijs over de meldplicht en de meldcode. Op die manier weten medewerkers hoe ze correct moeten handelen.

Download ‘m gratis
Je kunt de folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’ gratis downloaden als pdf-bestand. Er is een versie voor het primair onderwijs en een versie voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Download de folder voor het po

 

Download de folder voor vo & mbo

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.