Helpdesk
Winkelwagen

De Meldcode en Meldplicht lijken qua titel op elkaar. Het zijn echter twee verschillende processen die voortkomen uit twee verschillende wetten. In de praktijk blijken beide wettelijke verplichtingen vanwege de gelijkende naamgeving voor verwarring te zorgen. Hieronder lichten we beide wetten toe. Ook hebben wij een folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’, waarin de verschillen staan uitgelegd.

Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het stappenplan dat je volgt bestaat uit deze stappen:

 1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of 1 kindermishandeling.
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met de ouder(s).
 4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk.

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs

De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (sinds 1999) wordt ook wel de Meld-, overleg- en aangifteplicht genoemd. Deze wet verplicht alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. Het proces dat je moet volgen bestaat uit deze stappen:

 1. Een medewerker van een onderwijsinstelling heeft het vermoeden van, of informatie over, een zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.
 2. De medewerker meldt dit aan het bevoegd gezag.
 3. Het bevoegd gezag overlegt met de vertrouwensinspecteur.
 4. Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
 5. Het bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan.
 6. Het bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie.

Folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’

Deze folder schept helderheid en geeft antwoord op veelvoorkomende vragen.

Informatie voor onderwijsmedewerkers

In de folder krijg je uitleg over beide wetten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. U leest welke verplichte stappen genomen moeten worden bij een vermoeden van een zedenmisdrijf of van kindermishandeling.

De folder kan gebruikt worden om voorlichting te geven aan medewerkers in het onderwijs over de meldplicht en de meldcode. Op die manier weten medewerkers hoe ze correct moeten handelen.

Gratis downloaden

Je kunt de folder ‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’ gratis downloaden als pdf-bestand. Er is een versie voor het primair onderwijs en een versie voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Download folder po           

Download folder vo & mbo

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school