Adviespunt

In 2020 en 2021 werd er elke maand een inspirerende spreker uitgenodigd die erg actief is op het thema burgerschap. De spreker belicht onderwerpen die linken aan burgerschap.

Doelgroep voor de online bijeenkomsten zijn: bestuurders, schoolleiders, leraren/docenten en coördinatoren burgerschap.

Data en sprekers

Donderdag 10 december 2020

De noodzaak van burgerschapsonderwijs

BurgerschapsBorrels AmgharKarim Amghar, schrijver, programmamaker/presentator en docent. Bekend van onder meer: ‘Karim Pakt Zijn Kans’ (NPO2)
Amghar beschouwt burgerschap als het fundament van een goed onderwijssysteem: ‘Als je fundament rot is, kun je er een prachtig huis op bouwen. Maar als het gaat stormen, valt het huis om. Bouw dus aan een sterk fundament, zodat het huis (klein, groot, zwart, wit, paars), stevig staat!’ Amghar gaat in op de noodzaak van burgerschapsonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de klas als oefenplaats, kansenongelijkheid, diversiteit en inclusie, radicalisering en polarisatie. En: is burgerschap een rode draad binnen je opleiding, of een vak?

Bekijk de bijeenkomst

Donderdag 14 januari 2021

Discriminatie effectief voorkomen

BurgerschapsBorrels FeltenHanneke Felten, senior-onderzoeker en projectleider Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), vanuit Movisie
Felten buigt zich al langere tijd over de vraag: ‘Hoe is discriminatie effectief te voorkomen?’ Waarbij zij en haar team recente inzichten uit de wetenschap vertalen naar praktische handvatten, te gebruiken in het contact met kinderen en jongeren. Felten bespreekt met u welke ‘aanpakken’ wel en niet effectief zijn en waarom. Met de input van deze BurgerschapsBorrel kunt u direct aan de slag in de klas en in de school, om het aantal vooroordelen fiks te verminderen.
Bekijk de bijeenkomst

 

Donderdag 11 februari 2021

Pleidooi voor wereldburgerschap

Miguel Heilbron, director Fawaka WereldBurgerschap
Heilbron zoomt in op de verplichtingen die Nederland is aangegaan binnen de Verenigde Naties. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ waarbij is afgesproken om in de komende tien jaar expliciet ‘wereldburgerschap’ te verankeren in het onderwijs. Fawaka geeft wereldburgerschap vorm met veel aandacht voor inclusie, uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Wat houdt dit alles concreet in? En wat kunt u ermee op uw school? Miguel Heilbron praat u bij.
Bekijk de bijeenkomst

Donderdag 11 maart 2021

Winnen met de schoolcultuur

Fleur Nollet en Sylvia van Bragt, adviseurs Stichting School & Veiligheid actief voor po en vo (en mbo)
Bij het versterken van burgerschapscompetenties van leerlingen zijn vooral het curriculum en het pedagogisch klimaat op school van groot belang: ‘Je vormt leerlingen in alles wat je doet en laat, welk gedrag je voorleeft, hoe je als school omgaat met pestgedrag en hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt. En dat vraagt om meer dan beleid, instrumenten en lesprogramma’s; als we werken aan de cultuur binnen de school kan burgerschapsonderwijs floreren!’ Veel tips en handreikingen.
Bekijk de bijeenkomst

Lees hier de toelichting bij de presentatie.

Donderdag 8 april 2021

Groeien in het gesprek

Frank Weijers, instructor en facilitator Deep Democracy
Deep Democracy is een denkwijze en een praktische methode die ervoor zorgt dat we echt goede gesprekken kunnen voeren. Ook op school! Gesprekken waarin we vrijmoedig spreken en openhartig luisteren, waardoor we conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan. Zo komen we tot de allerbeste besluiten, met de wijsheid van de meerderheid en de minderheid. Veel voorbeelden en tips voor in de klas.
Bekijk de bijeenkomst

Donderdag 10 juni 2021

Grip op de mini-samenleving

Iliass El Hadioui, onderwijssocioloog
El Hadioui gaat in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid tijdens de coronacrisis en daarvoor. Onder meer het switchgedrag van leerlingen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwerelden komt aan de orde. En hoe individuen veerkracht kunnen ontwikkelen en kunnen komen tot het geloof in het eigen kunnen, om de schoolladder te ervaren als hun eigen ladder (en deze te beklimmen!). 

Donderdag 9 september 2021

Nederland is van ons allemaal

Samira Bouchibti, adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur & Chris Holman, Practor Burgerschap
Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van leraren. Naast goed lesmateriaal zijn ook de professionele vaardigheden van de leraar essentieel. Hoe kunnen leraren op een respectvolle manier met leerlingen in gesprek gaan over lastige, gevoelige en gepolariseerde thema’s? Hoe kan burgerschapsvorming een plek krijgen binnen de school? Samira scheef er het boek ‘Nederland is van ons allemaal’ over en vertelt erover op deze BurgerschapsBorrel. Dit doet ze in gesprek met Chris Holman. Daarbij wisselen zij ook van gedachten over hoe burgerschapscompetenties van leerlingen kunnen worden bezien en gemeten.
Bekijk de bijeenkomst

 

Donderdag 14 oktober 2021

Democratisering scholen en onderwijs: student voice

Carien Verhoeff, associate lector wereldburgerschap en programmaleider ‘Student Voice’, een onderzoek van De Haagse Hogeschool. Barbra Bos, docent Pabo, De Haagse Hogeschool en docent-onderzoeker Student Voice.
‘Ik doe mee, maar hoor je me eigenlijk wel?’ Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs en ook recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting. Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat leerlingen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. Hoe kan het onderwijs zich op dit punt verbeteren? En wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te kunnen maken van hun rechten? Over het belang van leerling participatie op klas-, curriculum en organisatieniveau.

Bekijk de bijeenkomst

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.