Adviespunt

Scholen schakelen steeds vaker de politie in met de melding dat personen zich onterecht op of rond de onderwijsinstelling of het schoolplein bevinden. Scholieren en onderwijspersoneel ervaart dergelijk ongewenst bezoek vaak als bedreigend en/of onprettig.

Wat is ‘ongewenst bezoek’?

Dat kan bijvoorbeeld gaan om criminele activiteiten zoals dealen en heling, intimidatie, loverboys of mishandeling. Maar het kan ook gaan om ouders die verhaal komen halen bij leerlingen, personeel of directie.

Dit kan zeer onprettig of bedreigend overkomen. Zeker als er letterlijk sprake is van bedreiging of fysiek dan wel verbaal geweld. Dat kan een negatief effect hebben op het veiligheidsgevoel in en rond de school.

Wat kun je doen?

Schat de situatie in. Is het nodig om de politie in te schakelen of niet?

Je schakelt de politie niet in

Als het om een situatie gaat die je zelf kunt afhandelen, kun je de volgende stappen nemen:

 • Lopen in of rond de onderwijsinstelling mensen rond die er niets te zoeken hebben? Dan kunnen conciërge, onderwijsgevenden of directieleden deze ongewenste bezoekers wegsturen en een waarschuwing geven. De waarschuwing luidt: bij herhaling belt de school de politie en riskeert de overtreder een bekeuring.
 • Personeel van de school kan mensen wegsturen die in en rond de school lopen en daar niets te zoeken hebben en hen een waarschuwing geven;
 • Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken om het ongewenste gedrag te laten stoppen;
 • De directie van de school kan, wanneer de problemen aanhouden, als tweede stap een schriftelijk toegangsverbod uitreiken of toesturen en een kopie daarvan aan de politie sturen.

Je schakelt de politie wel in

Als iemand het gebouw of het terrein betreedt ondanks een toegangsverbod schakel je altijd de politie in.

 • Als aanspreken niet werkt, dan direct de politie bellen en het signalement doorgeven.
 • De school kan dan een persoon aanhouden in het kader van
  • burgerarrest

   Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden bron: politie.nl)

  en de politie bellen. Zorg dat je getuigen hebt als je iemand aanhoudt. Let op: aanhouden is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Dat kan namelijk geïnterpreteerd worden als ‘gijzeling’ of ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’.

 • Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek kan de school de politie bellen.

Als iemand ondanks waarschuwingen toch terugkomt, dan heeft iedereen in Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie kan dit recht dus gebruiken om jongeren, ouders of andere mensen aan te spreken als zij ondanks waarschuwingen toch zonder toestemming de school of het schoolplein betreden. De onderwijsinstelling houdt na aanhouding de persoon in kwestie vast en belt de politie.

De politie kan de ongewenste bezoekers bekeuren (in verband met overtreding van het toegangsverbod of lokaalvredebreuk) en volgens verwijderen.

Huisvredebreuk, locatievredebreuk en verboden grond

Er zijn verschillende wetsartikelen die hierbij van toepassing kunnen zijn.

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht

Iemand pleegt ‘huisvredebreuk’ als hij/zij zonder toestemming een woning, besloten lokaal of erf betreedt dat een ander toebehoort, en niet weggaat als de eigenaar dat verzoekt. Huisvredebreuk is echter geen wettelijke term: het komt niet voor in de wettekst.

Letterlijk staat in dit wetsartikel:

 1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
 3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Bron: wetten.overheid.nl

Lokaalvredebreuk: artikel 139 Wetboek van Strafrecht

Lokaalvredebreuk kan vergeleken worden met ‘huisvredebreuk’, alleen gaat het hierbij om een ‘voor de openbare dienst bestemd lokaal’.

Letterlijk staat in dit wetsartikel:

 1. Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
 2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
 3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Bron: wetten.overheid.nl

Verboden grond: artikel 461 Wetboek van Strafrecht

Met een bord ‘verboden toegang’ kan men aangeven dat iets privéterrein is. Iedereen die een omheind terrein (zoals een schoolplein) bezit of beheert mag een dergelijk bord ophangen. Zonder toestemming mag iemand dat terrein niet op. Kan iemand niet aantonen dat hij of zij is bevoegd het terrein te betreden, dan maakt diegene inbreuk op het eigendomsrecht van de grondbezitter.

Letterlijk staat in dit wetsartikel:

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Bron: wetten.overheid.nl

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.