Adviespunt

Schoolveiligheidsbeleid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de schooldirectie. Zij zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van dit beleid. Helaas blijkt soms dat dit beleid onvoldoende is vormgegeven of dat het gevoerde beleid niet het gewenste effect heeft. Op dat moment wordt schoolveiligheid ook een zaak van de MR. De MR is immers het beleidsorgaan binnen de schoolorganisatie met een controlerende en signalerende functie. Welke bevoegdheden heeft de MR eigenlijk?

De rol van de MR

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolveiligheidsbeleid. Deze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS):

De MR kan problemen op het gebied van sociale veiligheid aan de orde stellen op grond van zijn algemene taken en met behulp van twee algemene bevoegdheden:

  • initiatiefrecht
  • informatierecht

Daarnaast zijn schoolbesturen verplicht de MR te betrekken in de beleidsvorming op grond van twee bijzondere bevoegdheden:

  • instemmingsrecht
  • adviesrecht

Deze vier bevoegdheden staan hieronder kort uitgelegd. Lees meer over de WMS op de website van Onderwijsgeschillen. De officiële wetteksten vind je op wetten.overheid.nl.

Initiatiefrecht

Artikel 6, lid 2:
De MR heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, hierover voorstellen te doen aan het bevoegd gezag en standpunten kenbaar te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren. Het bevoegd gezag dient de MR ten minste één keer in de gelegenheid te stellen overleg met hem te plegen over voorstellen.

Op het moment dat het schoolveiligheidsbeleid tekort schiet, kan de MR met het initiatiefrecht problemen op het gebied van sociale veiligheid of inadequaat veiligheidsbeleid aan de orde stellen bij het bevoegd gezag.

Informatierecht

Artikel 8, lid 1:
De MR ontvangt van het bevoegd gezag, gevraagd en ongevraagd, alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Het informatierecht maakt het mogelijk dat de MR zich op de hoogte kan stellen van het gevoerde veiligheidsbeleid en van de issues die spelen op het gebied van veiligheid op de betreffende school. De MR kan hierbij gebruikmaken van verschillende documenten, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het schoolveiligheidsplan, de geanonimiseerde gegevens van de vertrouwenspersoon, uitkomsten van een schoolveiligheidsenquête en gegevens van de incidentenregistratie.

Om zicht te krijgen op hoe het beleid in de praktijk werkt, kunnen leden van de MR contact leggen met relevante personen. Zo kunnen bijvoorbeeld gesprekken worden gevoerd met leraren, ouders, leden van de ouderraad, directie, leerlingen en contact-/ vertrouwenspersonen.

Instemmingsrecht

Artikel 10, onder b, c, e, g:
Het bevoegd gezag heeft de instemming nodig van de MR voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
b. vaststelling of wijziging van het schoolplan [dan wel…];
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid;
g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling.

Bij verschillende aangelegenheden die zijn vastgelegd in de WMS dient het bevoegd gezag de MR te betrekken in de beleidsvorming. Het bevoegd gezag mag een besluit met betrekking tot deze aangelegenheden niet uitvoeren als de instemming van de MR ontbreekt. Een aantal van deze aangelegenheden heeft direct betrekking op schoolveiligheidsbeleid.

Adviesrecht

Artikel 11, onder b, j:
De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid […];
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen.

Bij verschillende aangelegenheden die zijn vastgelegd in de WMS dient het bevoegd gezag de MR te betrekken in de beleidsvorming door advies hierover te vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen. Een aantal van deze aangelegenheden heeft betrekking op schoolveiligheidsbeleid.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.