Adviespunt

Hieronder vind je een overzicht van de voorbeeldtaken die horen bij het coördineren van anti-pestbeleid.

1. (Mede)verantwoordelijkheid voor schoolveiligheidsbeleid

 • Zorgen dat schoolveiligheid (en specifiek pesten) regelmatig op de agenda staat.
 • Zorgen voor de ontwikkeling van schoolregels en afspraken (over pesten), inclusief sanctiebeleid.
 • Zorgen dat schoolregels leven binnen de school.
 • Zorgen dat er op school een anti-pestprotocol is.
 • Zorgen dat preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid op school vergroten.

2. Klankbord voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan

 • Vragen van leraren over de aanpak van pesten beantwoorden en advies geven over de aanpak van pestsituaties in de klas.
 • Zorgen dat leraren weten hoe te handelen in een pestsituatie.
 • Zorgen dat er actuele kennis is bij iedereen in het team over pesten en groepsprocessen.
 • Zorgen dat leraren weten wat zij preventief kunnen doen om pesten te voorkomen.
 • Informeren en adviseren over de inzet en het gebruik van anti-pestprogramma’s en lessen over pesten.

3. Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s

 • Zorgen dat (pest)incidenten geregistreerd worden.
 • Op regelmatige basis overleggen met het aanspreekpunt pesten om mogelijke trends te signaleren.
 • In kaart brengen van risico’s en onveiligheid aan de hand van incidenten en uitkomsten van de jaarlijkse monitor van de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
 • Preventieve maatregelen nemen naar aanleiding van onveilige situaties en pestincidenten.
 • Beleidsadviezen geven aan de schoolleiding gericht op het vergroten van de veiligheid op school (alleen van toepassing als de taak van het coördineren van het anti-pestbeleid niet door een leidinggevende wordt uitgevoerd).

Aandachtspunten

 • Stimuleer betrokkenheid en participatie van het hele team. Zo zorg je voor gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap, waardoor teamleden meer geneigd zijn om het beleid te ondersteunen en uit te voeren.
 • Evalueer en actualiseer regelmatig met elkaar het anti-pestbeleid.
 • Als coördinator van het anti-pestbeleid fungeer je als rolmodel voor anderen. Door zelf consistent respectvol gedrag te vertonen en actief op te treden bij pestgedrag, inspireer je anderen om hetzelfde te doen.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.