Adviespunt

Hieronder vind je een overzicht van de voorbeeldtaken die bij het aanspreekpunt pesten zouden kunnen worden belegd.

Opvang leerling/ouder

 • Opvangen van de leerling/ouder die te maken heeft met pestgedrag.
 • Luisteren naar wat de leerling/ouder te vertellen heeft.

De pestsituatie in kaart brengen

 • Vragen wat de leerling/ouder/leraar al gedaan heeft.
 • Duidelijk maken wat de rol van het ‘aanspreekpunt pesten’ is.

Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen

 • Vragen hoe de gewenste situatie eruitziet.
 • Uitleg geven over hoe op school een pestprobleem wordt aangepakt.
 • In kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden.
 • Acties ondernemen om het pestprobleem op te lossen.
 • Schriftelijk vastleggen van ondernomen acties en gemaakte afspraken met betrokkenen.

Nazorg

 • Checken of de afspraken zijn nagekomen en het pesten is gestopt.

Verwijzen

 • In geval van strafbare feiten de ouders of meerderjarige leerling adviseren naar de politie te gaan.
 • Mocht het gesprek tussen het aanspreekpunt en leerling/ouder niet naar tevredenheid lopen of tot het gewenste resultaat leiden, attendeer leerling/ouder dan op de klachtenregeling. Dat biedt de mogelijkheid dat de directie eventueel het bestuur in te schakelen bij een pestklacht.
 • Wijs op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie als het pestprobleem niet naar tevredenheid van de leerling/ouder is afgehandeld door de directie en/of het bestuur.

Gebruik het anti-pestprotocol van school als check bij de stappen.

Deel de leerpunten aan de hand van de geregistreerde meldingen over pesten met diegene die het anti-pestbeleid coördineert. Doel hiervan is de aanpak van een pestsituatie op school te verbeteren en de schoolveiligheid te vergroten.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school