Helpdesk
Winkelwagen

Ook als het veiligheidsbeleid op school op orde is, kun je te maken krijgen met vervelende omstandigheden. Situaties bijvoorbeeld waarbij de veiligheid van een leerling en/of zijn omgeving in het geding is. Op die momenten is het belangrijk dat er binnen de school duidelijkheid is wat de afspraken zijn over fysiek en/of vrijheid-beperkend handelen.

Achtergrond

Wanneer is fysiek beperkend handelen toelaatbaar? Wanneer mag je vrijheid-beperkend optreden? En wat zijn de voorwaarden en uitgangspunten? In 2017 heeft het toenmalig Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) daarvoor samen met onder meer Stichting School & Veiligheid en het Nederlands Jeugdinstituut een richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn helpt betrokkenen binnen en buiten de school om afspraken te maken over fysiek en vrijheid-beperkend handelen. En hoe leg je de afspraken vast in een protocol?

Sindsdien is de Wet van zorg en dwang (Wzd) in werking getreden en kwamen er vanuit het veld vragen over wat de Wzd betekent voor het onderwijs. Daarom heeft LECSO samen met de PO-Raad de richtlijn in 2020 herzien.

In januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs: Sectorraad GO.

Wanneer mag je fysiek beperkend handelen?

Bouwstenen van de richtlijn

De richtlijn bestaat uit bouwstenen die betrekking hebben op fysiek en/of vrijheid-beperkend handelen. De bouwstenen variëren van invulling van definities, proportionaliteit, taakverdeling en communicatie tot evaluatie en nazorg.

Door in gesprek te gaan over deze bouwstenen, kun je het bestaande veiligheidsprotocol van de school toetsen. Als uit die toetsing blijkt dat het nodig is, kun je het protocol aanscherpen. De richtlijn schrijft niet voor en geeft niet aan wat wel of niet mag. De richtlijn helpt om binnen de school het gesprek te voeren over de (te maken) afspraken.

Doelgroep

De richtlijn richt zich in eerste instantie op onderwijsinstellingen in het speciaal onderwijs die, gezien hun leerlingpopulatie, veel te maken hebben met veiligheidsrisico’s. Daarnaast is zeker het ook bedoeld voor het regulier onderwijs.


Downloaden

Download de richtlijn ‘Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs’ van de website van sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school