Adviespunt

Sanctiebeleid draagt bij aan een veiliger schoolklimaat voor leerlingen én personeel. Ongewenst gedrag op school krijgt minder kans en de schoolleiding geeft een duidelijk signaal af over welk gedrag zij niet accepteert. Naast deze sanctieladder voor personeel, is er ook een sanctieladder leerlingen.

Waarom sanctiebeleid?

Als het op school gaat over sancties, denk je al snel aan sancties tegen ongewenst gedrag van leerlingen. Maar het kan ook voor personeel gelden. Sanctiebeleid is nodig om de sociale veiligheid op school te waarborgen. Grensoverschrijdend gedrag moet je altijd aanpakken. Maar wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? En welke sanctie is passend?

Gedragscode

Om te kunnen bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag moet eerst duidelijk zijn welk gedrag op school gewenst is. Een gedragscode voor medewerkers kan hierin uitkomst bieden. Een gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke en professionele pedagogische beroepshouding wat betreft de sociale omgang met leerlingen, collega’s en ouders. Dit biedt een kader om te bepalen wanneer grenzen van professioneel gedrag worden overschreden.

In tegenstelling tot andere beroepsgroepen bestaat er voor het onderwijs geen algemeen geldende gedrags- of beroepscode. Op veel scholen ontbreekt dan ook een gedragscode voor medewerkers. Dit bemoeilijkt het optreden bij ongewenst gedrag.

Scholen die aan de slag willen met het opstellen van een gedragscode voor personeel kunnen gebruik maken van de Model gedragscode schoolmedewerkers.

Sanctieladder

Als hulpmiddel voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers kun je de sanctieladder gebruiken. In de sanctieladder staan de stappen die je trapsgewijs kunt nemen bij het sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag. Het is een richtlijn die je voor jouw onderwijsinstelling verder kunt uitwerken. Hierbij moet de passende cao gebruikt worden.

Sanctieladder personeel vo en mbo

Andere, praktische maatregelen

Naast de strafmaat volgens de sanctieladder, kan de schoolleiding praktische maatregelen nemen om de kans op herhaling te verkleinen.

Als een medewerker ten aanzien van leerlingen fysieke grenzen overschrijdt, kun je hem of haar bepaalde taken ontnemen. Denk hierbij aan mentortaken, of de taak van zorgcoördinator.

In de situatie dat er sprake is van machtsmisbruik naar collega’s of ouders kun je denken aan het ontheffen uit bijvoorbeeld een coördinerende functie.

Daarnaast is een verplicht coachingstraject voor personeelsleden mogelijk als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Tip

Registreer gesprekken naar aanleiding van ongewenst gedrag, de gemaakte afspraken en de genomen maatregelen. Bij eventuele herhaling kun je teruggrijpen naar deze registratie en kun je zo nodig overgaan tot andere maatregelen.

Meer lezen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school