Wet Veiligheid op school

Met de wet Veiligheid op school heeft het bevoegd gezag van de school de plicht om zorg te dragen voor de veiligheid op school.