Adviespunt

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen ondernemen. De nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft een overzicht van maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én om zorgvuldig te handelen bij (mogelijke) incidenten. Deze digitale publicatie is een product van de brede Alliantie tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs.

Ga naar de leidraad

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

De titel van de leidraad geeft aan dat de maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen zo ‘groot’ moeten zijn als nodig is om vooruitgang te boeken. Daarnaast dient een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school zo zorgvuldig mogelijk te worden aangepakt. Dat begin met een snelle, adequate en ‘zo klein mogelijke’ aanpak.

De interactieve leidraad legt uit welke maatregelen dit kunnen – en soms móeten – zijn, begeleid door checklists met aandachtspunten voor beleid.

Meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op 21 november maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend dat er afgelopen schooljaar opnieuw meer meldingen zijn gedaan over seksuele intimatie en seksueel misbruik in het onderwijs. Ook steeg het aantal meldingen waarbij een ‘met taken belast persoon’ betrokken was, bijvoorbeeld een leraar of een ondersteunend personeelslid. Bekijk voor de precieze aantallen het bericht van de Vertrouwensinspectie.

Waarom maatregelen nemen?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom onacceptabel als leerlingen, studenten of personeelsleden de grenzen van een ander overschrijden. Iedereen die werkt en leert in het onderwijs moet zich veilig voelen. Daarom zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Veiligheid is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor goed kunnen leren en onderwijzen. Daarnaast is respect voor seksualiteit en seksuele diversiteit vastgelegd in de kerndoelen en daarmee voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum.

Complexe thematiek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan vaak worden voorkomen. Maar de Alliantie constateert dat het op veel scholen ontbreekt aan de juiste kennis en kunde over deze complexe thematiek. We zien:

  1. handelingsverlegenheid bij docenten over hoe zij met leerlingen en bij zichzelf kunnen werken aan seksueel integer gedrag;
  2. onvoldoende kennis van de wetgeving en waarom deze de veiligheid van alle betrokkenen beschermt. Hierdoor is de kans groot dat schoolmedewerkers onzorgvuldig handelen in het geval van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag. In deze meld- en overlegprocedure is winst te behalen.

Aandachtspunten voor goed schoolbeleid

De Alliantie wil samen met alle betrokkenen in het onderwijsveld zoeken naar manieren om te komen tot meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van seksueel geweld, minder schroom om te overleggen en melden, en meer kennis over de zorgvuldigheid van de procedure. De basis hiervoor vormt het werken aan een open schoolcultuur, waarbinnen persoonlijke en professionele reflectie en elkaar aanspreken op (seksueel) integer gedrag gestimuleerd wordt, vanuit een niet beschuldigende en zelfkritische houding. Deze leidraad is een eerste stap om scholen op al deze onderdelen te ondersteunen.

Alliantie tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

De ‘Alliantie tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs’ bestaat uit de PO-Raad, de VO-raad, Stichting School & Veiligheid, de vertrouwensinspecteurs van de InspectieSectorraad PraktijkonderwijsSectorraad GO. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.