Let op: Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten van vrijdag 22 juli (vanaf 16.00 uur) t/m zondag 21 augustus. Vanaf maandag 22 augustus om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. Daarom heeft de overheid de stimuleringsregeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ opgezet. Hiermee kun je als school ondersteund worden bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit dit programma. 

Via de stimuleringsregeling kun je als school ondersteuning krijgen bij het besteden van (meer) aandacht aan seksuele en relationele vorming en seksuele integriteit. Dat gaat bijvoorbeeld over seksuele vorming, waarbij leerlingen les krijgen over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Evenals over seksuele integriteit: hen leren respectvol, bewust en verantwoordelijk om te gaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.

In een sociaal veilige en seksueel integere omgeving kunnen leerlingen zichzelf veilig ontwikkelen. Ze durven vragen te stellen over onderwerpen als diversiteit en wensen en grenzen en ze leren anderen te respecteren. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde gender- en seksuele ontwikkeling. Het kabinet zet hier stevig op in, ook met als doel onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. 

ACTUEEL: Je kunt je als school van 7 maart tot 19 april 2022 inschrijven voor ronde 6De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is onder andere gericht op kwetsbare groepen. In mei 2022 wordt bekendgemaakt of de aanvraag is toegekend.   van de stimuleringsregeling via Home | Mijn Gezonde School. In deze laatste subsidieronde wordt extra focus gelegd op kwetsbare groepen, zoals het speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten binnen de Stimuleringsregeling op de onderdelen B4, B5 en B8.

 

 


Deskundigheidsbevordering van adviseurs, coördinatoren en trainers

Samen met Rutgers en Soa Aids NL wil School & Veiligheid scholen structureel in staat stellen om hun leerlingen en studenten op te leiden tot burgers die verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van anderen. Met dit doel zetten we in op deskundigheidsbevordering van Gezonde School-adviseurs. Dit doen we onder meer door middel van:

  • Online e-learning;
  • Een Train de Trainers-aanbod voor schoolteams, vakdocenten en zorgprofessionals;
  • Overzichten van beschikbare interventiesOverzicht van interventies per type onderwijs per type onderwijs. Deze zijn er voor elke pijler van Gezonde School.
  • Het opzetten van een landelijke pool van trainers en gastdocenten.


Landelijke pool trainers en gastdocenten

In 2021 is een landelijke databankLees hier meer over de landelijke pool trainers en gastdocenten opgezet van trainers en gastdocenten die specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. In dit overzicht vind je als school een breed scala aan ondersteuning: van enkele gastlessen en workshops tot teamtraining en beleidsadvisering.

Ook scholen die niet deelnemen aan de stimuleringsregeling kunnen gebruik maken van de landelijke pool.


Lerarenopleidingen en pabo’s

Om het thema gezonde relaties en seksualiteit structureel een plek in het onderwijs te geven, is het belangrijk dat ook aankomend docenten hier al tijdens de opleiding kennis en ervaring mee opdoen. Daarom streeft School & Veiligheid er samen met Rutgers naar om het thema (beter) in te bedden in de pabo’s en in het generieke deel van tweedegraads lerarenopleidingen.

OnderzoekLees meer over het onderzoek onder opleiders, startende leraren en studenten onder opleiders, startende leraren en studenten

In 2020 deden we een verkenning onder de Nederlandse hogescholen naar de aandacht voor seksuele vorming en sociale veiligheid in het onderwijs aan toekomstige leraren. In vervolg hierop deden we in het voorjaar van 2021 onderzoek onder startende leraren en studenten. We vroegen hen naar hun ervaringen, competentiegevoel en behoeftes ten aanzien van het geven van seksuele vorming, het omgaan met seksueel gedrag van leerlingen en het creëren van een veilig klimaat rondom dit thema in de klas. Met de uitkomsten hopen we dat aankomende leerkrachten nog beter voorbereid kunnen worden op de onderwijspraktijk.

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld via een speciale nieuwsbrief voor lerarenopleiders. Meld je hier aan voor deze nieuwsbrief (ook als je vanuit een andere hoedanigheid geïnteresseerd bent).

Congres ‘Het hoort er gewoon bij’

Op 5 november 2021 organiseerden School & Veiligheid en Rutgers het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Speciaal voor lerarenopleiders en andere onderwijsprofessionals. Tijdens dit congresKijk hier de plenaire sessie en de keynote speech uit het congres terug werden de uitkomsten uit het onderzoek gepresenteerd en deelde Mathieu Hemelaar zijn visie over seksuele en relationele vorming.

In oktober 2022 krijgt het congres een vervolg met een werkconferentie.


Over de stimuleringsregeling

Dit filmpje van Gezonde School legt uit hoe de stimuleringsregeling werkt:

De regeling is bedoeld voor alle scholen in het p(s)o, v(s)o en mbo. De scholen kunnen gedurende twee ‘rondes’ per jaar een budget aanvragen voor het inkopen van ondersteuning op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit. Dit kan bijvoorbeeld het trainen van leraren en schoolteams zijn, de aanschaf van lessen en lespakketten, het stimuleren van ouderbetrokkenheid of advisering over schoolbeleid. Uiteindelijk doel is dat op scholen structureel aandacht wordt besteed aan het onderwerp gezonde relaties en seksualiteit.

Er is een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal € 5000,- per schoollocatie. Scholen die van de regeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School-aanpak voor het thema relaties en seksualiteit.

ACTUEEL: Je kunt je als school van 7 maart tot 19 april 2022 inschrijven voor ronde 6 van de stimuleringsregeling via Home | Mijn Gezonde School.

Centrale rol in de regeling speelt Gezonde School. De verschillende onderdelen van het programma worden ontwikkeld en uitgevoerd door een aantal organisaties.

Vanuit onze expertise, zowel inhoudelijk als in advisering aan scholen, werkt School & Veiligheid mee aan de hierboven toegelichte deelprojecten.

Lees ook het online Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en SeksualiteitLees het Inspiratiemagazine Gezonde Relaties en Seksualiteit. Met informatie, praktische tips en ervaringen van scholen die al aan het programma deelnemen.

De partners

Binnen de stimuleringsregeling wordt samengewerkt door de volgende partners: GGD Ghor Nederland, MBO raad, VO-raad, PO-raad, Stichting School & Veiligheid, Rutgers, Siriz en Gezonde School.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school